Téma

Joseph Smith

Joseph Smith byl zakladatel a první president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Spolu s dalšími pěti přáteli formálně zorganizovali Církev ve městě Fayette ve státě New York 6. dubna 1830. Joseph Smith předsedal Církvi až do 27. června 1844, kdy zemřel mučednickou smrtí. Pod jeho vedením vzrostl počet členů Církve ze šesti na více než 26 tisíc.

V polovině 19. století napsal starosta Bostonu, celonárodně známý spisovatel a publicista, Josiah Quincy, tato slova: „Někdy v budoucnu se možná někdo zeptá: ‚Který známý Američan udělal více pro to, aby ovlivnil způsob myšlení a osud svých spoluobčanů, než kdokoli jiný na tomto kontinentu?‘ A ač se to může zdát někomu jakkoli absurdní, není nepravděpodobné, že odpověď na tuto otázku bude znít: ‚Joseph Smith, mormonský prorok!‘“

Joseph Smith ml. se narodil 23. prosince 1805 v Sharonu ve státě Vermont Josephovi a Lucy Mack Smithovým. Narodil se do chudé farmářské rodiny a byl pátým z jedenácti dětí, přičemž jen devět z nich přežilo dětství. Jeho rodina si nemohla dovolit luxus spočívající ve veřejném vzdělání, a tak Joseph chodil do školy jen tři roky. On a jeho bratři a sestry se vzdělávali především doma z rodinné Bible.

Parley Pratt, který se s Josephem přátelil, ho popsal jako 183 cm vysokého muže, jenž měl „urostlou postavu, byl silný a činorodý; měl světlou barvu pleti, světlé vlasy, modré oči [a] velmi málo vousů“. Joseph byl svým založením veselý člověk a rád si hrával s dětmi nebo zápasil a přetahoval se s druhými, aby poměřili své síly. Jeden Svatý posledních dnů, který navštívil Josepha v Kirtlandu ve státě Ohio, napsal: „Nevypadal tak, jak jsem si představoval, že bude vypadat prorok Boží. Místo toho … jsem zjistil, že je to přátelský, veselý, milý a sympatický člověk. Člověk ho nemohl nemít rád.“

Když bylo Josephovi 7 let, nakazil se skvrnitým tyfem, který v té době zasáhl oblast, v níž Joseph žil. Ačkoli se během dvou týdnů uzdravil, kost v jeho noze napadla bolestivá infekce. Když se nepodařilo infikované místo vyčistit, lékař trval na tom, že se noha bude muset amputovat. Josephova matka přemluvila lékaře, aby zkusil provést ještě jednu operaci, při níž by lékař vyštípl napadenou část kosti, a to zcela bez jakýchkoli anestetik či řádného zdravotnického vybavení. Joseph, který odmítl nechat se přivázat k posteli nebo se napít kořalky, jež by otupila jeho bolesti, přetrpěl operaci v náručí svého otce. Joseph se uzdravil a ačkoli poté asi tři roky chodil o berlích a po zbytek života nepatrně kulhal, žádné další následky tato nemoc nezanechala.

18. ledna 1827 se Joseph Smith oženil s Emmou Haleovou. Během svého 17letého manželství měli jedenáct dětí, z nichž dvě byly adoptované. První tři děti zemřely jen několik hodin po narození. V roce 1831 Joseph s Emmou adoptovali dvojčata, z nichž jedno, chlapec, zemřelo před svými prvními narozeninami. V následujících 12 letech se Emmě narodilo dalších šest synů, z nichž jen čtyři přežili dětství – a nejmladší z nich se narodil pět měsíců po Josephově smrti.

V roce 1820, když bylo Josephovi 14 let, zažíval stát New York, kde Joseph žil, náboženské obrození, a Joseph byl ohledně náboženství zmaten. V té době si přečetl jistý verš v Novém zákoně a odešel se do lesa pomodlit. Joseph zaznamenal, že se mu zjevili Bůh a Ježíš Kristus. „Spatřil [jsem] sloup světla přesně nad svou hlavou,“ napsal, „převyšující jas slunce, který ponenáhlu sestupoval, dokud nespočinul na mně.“ V onom světle spatřil Joseph dvě bytosti – jedna z nich ho oslovila jménem, ukazujíc na druhou, a řekla: „Toto je můj Milovaný Syn. Slyš Jej!“ Členové Církve tuto událost nazývají „Prvním viděním“. Josepha Smitha tato událost navždy změnila a První vidění se stalo jedním z ústředních bodů v náboženském přesvědčení Svatých posledních dnů a započalo dílo znovuzřízení Církve Ježíše Krista na zemi.

Joseph Smith je nejvíce znám nejspíše díky tomu, že přeložil Knihu Mormonovu – další svědectví o Ježíši Kristu. Členové Církve věří, že Joseph byl inspirován k tomu, aby zašel k pahorku nedaleko Palmyryve státě New York, kde od anděla, který se jmenoval Moroni, obdržel jistý dávný záznam. Tento záznam, vyrytý na zlatých deskách, popisoval dějiny lidu, který žil na americkém kontinentu v době Ježíše Krista. Joseph přeložil tyto desky během přibližně tří měsíců a Kniha Mormonova byla poprvé vydána v roce 1830 v New Yorku nakladatelstvím E. B. Grandina.

Ačkoli se Joseph narodil jako farmář, pracoval jako editor, podnikatel a obchodník. V letech, kdy vedl nově vzniklou Církev, zorganizoval mezinárodní misionářský program a založil organizaci, která je dnes jednou z největších ženských organizací na světě. Dohlížel na výstavbu tří měst a řídil stavbu dvou chrámů – to vše v době velkého pronásledování místní lůzou, která nakonec vyhnala členy Církve ze všech třech měst, která Joseph osídlil.

Jelikož Svatým byla odpírána náboženská i občanská práva, i navzdory častým a opakovaným dovoláváním se práva u federální vlády, oznámili v lednu 1844 vedoucí Církve kandidaturu Josepha Smitha na presidenta Spojených států. V květnu byl Joseph oficiálně nominován sjezdem v Nauvoo ve státě Illinois. Součástí jeho politického programu byla i intervence vlády proti potlačování náboženských a občanských práv. Joseph a jeho bratr byli paradoxně zabiti lůzou v červnu téhož roku, čímž byla Josephova snaha o získání politického úřadu předčasně ukončena.

Joseph a jeho starší bratr Hyrum byli zastřeleni 27. června 1844 lůzou čítající zhruba 150 až 200 lidí. V té době byli oba vězněni v žaláři ve státě Illinois na základě křivých obvinění z výtržností a vlastizrady. Do žaláře se dostali poté, co se dobrovolně vydali zákonu. Josephovi bylo 38 let, Hyrumovi 44. 28. června byla těla Josepha a Hyruma připravena a vystavena, aby se jim mohlo poklonit zhruba 10 tisíc truchlících, a den poté byla těla pohřbena na utajeném místě, aby se zamezilo dalším útokům a znesvěcení pozůstatků lůzou.

Dnes má Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů více než 15 milionů členů. Svatí posledních dnů ctí Josepha Smitha jako proroka, stejně jako ctí proroky biblické, například Mojžíše či Izaiáše.

Film Joseph Smith – prorok Znovuzřízení (v angličtině):

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.