Tisková zpráva

President Nelson zdůrazňuje důležitost jména Ježíše Krista v názvu Církve: „Je to Jeho Církev“

President Nelson necelé dva měsíce poté, co vydal krátké prohlášení o názvu Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, obšírněji promluvil o tom, jak je důležité tento úplný název Církve používat.

Ke stažení: audiovizuální záznam pro média

President Nelson ve svém proslovu na nedělním dopoledním zasedání generální konference v říjnu roku 2018 citoval pasáž z písem z roku 1838, kterou pronesl Ježíš Kristus a která objasňuje, jak má znít název Církve: „Neboť tak bude církev má nazývána v těchto posledních dnech, a to Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů.“

„Pro značnou část světa je Pánova Církev v současné době skryta pod názvem ‚Mormonská církev‘. Ale my jako členové Pánovy Církve víme, kdo stojí v jejím čele – sám Ježíš Kristus,“ řekl president Nelson. „S hlubokou lítostí [si] uvědomuji, že jsme v Jeho znovuzřízené Církvi bezděčně přistoupili na to, aby byla Církev nazývána jinými jmény, přičemž každé z nich z jejího názvu vyškrtává posvátné jméno Ježíše Krista!“

Mezi tato jiná jména patří: „LDS Church“, „Církev SPD“, „Mormonská církev“ nebo „Církev Svatých posledních dnů“. President Nelson ohledně všech těchto jmen řekl: „Nejvýznačnějším nedostatkem v těchto názvech [je] absence jména Spasitele. … Ve chvíli, kdy odložíme Spasitelovo jméno, začneme poznenáhlu pouštět ze zřetele vše, co pro nás Ježíš Kristus udělal – a to i Jeho Usmíření.“

Těm, kterým se zdá nemoudré nebo nerealistické obnovit řádné užívání názvu Církve, president Nelson vysvětlil: „Pokud bychom diskutovali o značce pro organizaci vytvořenou lidmi, mohly by tyto argumenty zvítězit. Ale v této klíčové záležitosti vzhlížíme k Tomu, jemuž tato Církev patří, a uvědomujeme si, že cesty Páně nejsou – a nikdy nebudou – cestami lidskými.“

President Nelson řekl, že Svatí posledních dnů musí na tuto záležitost pohlížet z dlouhodobé perspektivy a pamatovat na to, že Bůh Církvi pomůže, aby tato náprava používání názvu byla úspěšná.

„Budeme-li trpěliví a budeme-li dělat správně to, co se od nás požaduje, Pán nás tímto důležitým úkolem provede,“ uvedl. „Je třeba, abychom při svém úsilí o nápravu těchto chyb byli zdvořilí a trpěliví. Zodpovědné sdělovací prostředky zareagují na naši žádost s porozuměním.“

President Nelson také řekl, že si je vědom toho, že někteří lidé budou nadále nazývat Církev jinými jmény. Navzdory tomu „je však od nás pokrytecké, když nám vadí, že většina světa nazývá Církev a její členy nesprávnými jmény, a přitom my děláme totéž“.

President Nelson zdůraznil, že toto úsilí „není … změna názvu. Není to marketingový tah. Není to kosmetická úprava. Není to rozmar. A není to bezvýznamné. Jde spíše o nápravu. Je to příkaz od Pána.“

President Nelson řekl, že úsilí jednotlivých Svatých posledních dnů používat správné jméno Církve přinese v budoucnu významná požehnání.

„Pokud se budeme ze všech sil snažit o znovunastolení správného názvu Pánovy Církve, pak Ten, jemuž tato Církev patří, vylije na hlavy Svatých posledních dnů svou moc a požehnání tak, jak jsme toho doposud nebyli svědky,“ prohlásil president Nelson. „Budeme mít poznání a moc Boží, jež nám budou pomáhat přinášet požehnání znovuzřízeného evangelia Ježíše Krista každému národu, pokolení, jazyku a lidu a připravovat svět na Druhý příchod Páně.“

Viz stylistické pokyny Církve ohledně řádného používání celého názvu Církve

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.