Tisková zpráva

President Nelson klade důraz na význam Ježíše Krista v názvu Církve: „Je to Jeho Církev“

Necelé dva měsíce poté, co president Russell M. Nelson zveřejnil krátké prohlášení týkající se názvu Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, promluvil o důležitosti plného názvu Církve podrobněji.

Ve svém proslovu na nedělním dopoledním zasedání říjnové generální konference (viz video níže) citoval verš z písem z roku 1838, v němž Ježíš Kristus stanovuje název Církve: „Neboť tak bude církev má nazývána v těchto posledních dnech, a to Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů.“

                                  

„Pro značnou část světa je Pánova Církev v současné době skryta pod názvem ‚Mormonská církev‘. Ale my jako členové Pánovy Církve víme, kdo stojí v jejím čele – sám Ježíš Kristus,“ řekl president Nelson. „S hlubokou lítostí [si] uvědomuji, že jsme v Jeho znovuzřízené Církvi bezděčně přistoupili na to, aby byla nazývána jinými jmény, přičemž každé z nich z jejího názvu vyškrtává posvátné jméno Ježíše Krista!“

K těmto přezdívkám patří „LDS Church“, „Mormonská církev“ a „Církev Svatých posledních dnů“. Dle slov presidenta Nelsona je u každého z těchto názvů „tím nejvíce do očí bijícím nedostatkem absence jména Spasitele. … Ve chvíli, kdy odložíme Spasitelovo jméno, začneme poznenáhlu pouštět ze zřetele vše, co pro nás Ježíš Kristus udělal – a to i Jeho Usmíření.“

Těm, kteří toto úsilí o znovunastolení správného názvu Církve považují za nemoudrý či nereálný krok, president Nelson řekl, že „pokud bychom diskutovali o značce pro organizaci vytvořenou lidmi, mohly by tyto argumenty zvítězit. Ale v této klíčové záležitosti vzhlížíme k Tomu, jemuž tato Církev patří, a uvědomujeme si, že cesty Páně nejsou – a nikdy nebudou – cestami lidskými.“

President Nelson řekl, že Svatí posledních dnů musí hledět vpřed a pamatovat na to, že Bůh pomůže Církvi dosáhnout v tomto úsilí úspěchu.

„Budeme-li trpěliví a budeme-li dělat správně to, co se od nás požaduje, Pán nás tímto důležitým úkolem provede,“ řekl. „Je třeba, abychom při svém úsilí o nápravu těchto chyb byli zdvořilí a trpěliví. Zodpovědné sdělovací prostředky zareagují na naši žádost s porozuměním.“

President Nelson si podle svých slov uvědomuje, že někteří lidé budou Církev i nadále nazývat jinými jmény. Od nás je však „pokrytecké, když nám vadí, že většina světa nazývá Církev a její členy nesprávnými jmény, a přitom my děláme totéž“.

Toto úsilí, jak uvedl president Nelson, „není změn[ou] názvu. Není to marketingový tah. Není to kosmetická úprava. Není to rozmar. A není to bezvýznamné. Jde spíše o nápravu. Je to příkaz od Pána.“

Řekl, že když se jednotliví Svatí posledních dnů budou snažit používat správný název Církve, povede to k bohatým požehnáním v budoucnu.

„Pokud se budeme ze všech sil snažit o znovunastolení správného názvu Pánovy Církve, pak Ten, jemuž tato Církev patří, vylije na hlavy Svatých posledních dnů svou moc a požehnání tak, jak jsme toho doposud nebyli svědky,“ řekl president Nelson. „Budeme mít poznání a moc Boží, jež nám budou pomáhat přinášet požehnání znovuzřízeného evangelia Ježíše Krista každému národu, pokolení, jazyku a lidu a připravovat svět na Druhý příchod Páně.“

Přečtěte si aktuální stylistické pokyny týkající se správného používání úplného názvu Církve.

Záznam celého proslovu presidenta Nelsona:

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.