Tisková zpráva

Církev oznamuje novou rovnováhu mezi výukou evangelia v domově a v Církvi

Od ledna 2019 bude upraven rozvrh nedělních bohoslužeb.

Russell M. Nelson, president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, oznámil na začátku 188. pololetní generální konference Církve „novou rovnováhu a nové propojení mezi výukou evangelia doma a v Církvi“. Jde o součást snahy „posilovat rodiny i jednotlivce skrze na domov zaměřený a Církví podporovaný plán studia nauky, posilování víry a prohlubování osobního uctívání Boha“, řekl.

„Jako Svatí posledních dnů jsme si zvykli uvažovat o ‚církvi‘ jako o něčem, co se odehrává v našich sborových domech a je podporováno tím, co se odehrává doma,“ pokračoval. „Tento postoj je třeba poopravit. Nastal čas pro Církev zaměřenou na domov a podporovanou tím, co se odehrává v našich odbočkách, sborech a budovách kůlů.“

Bezprostředně po proslovu presidenta Nelsona promluvil k celosvětovému publiku starší Quentin L. CookKvora Dvanácti apoštolů a popsal podrobnosti těchto připravovaných úprav (záznam celého proslovu je k dispozici zde).

„Počínaje lednem 2019 [bude] upraven rozvrh nedělních shromáždění, a to následovně,“ řekl starší Cook. „Nedělní církevní shromáždění bude každou neděli sestávat ze 60minutového shromáždění svátosti zaměřeného na Spasitele, obřad svátosti a duchovní poselství. Po přestávce na přechod do tříd se členové Církve zúčastní 50minutové lekce, která se bude každou neděli střídat. Během prvních a třetích nedělí bude probíhat Nedělní škola. Během druhých a čtvrtých nedělí budou probíhat shromáždění kněžských kvor, Pomocného sdruženíMladých žen. Shromáždění během pátých nedělí bude probíhat pod vedením biskupa. Primárky budou během této 50minutové vyučovací hodiny probíhat každý týden a budou zahrnovat čas vyhrazený na zpěv a na jednotlivé třídy.“

       

Vedoucí uvedli čtyři účely a požehnání spojená s touto i s dalšími nedávnými změnami:

  • Prohlubování obrácení k Nebeskému Otci a k Pánu Ježíši Kristu a posilování víry v Ně.
  • Posilování jednotlivců i rodin prostřednictvím na domov zaměřených a Církví podporovaných studijních osnov, které přispívají k radostnému životu podle evangelia.
  • Svěcení sabatního dne se zaměřením na obřad svátosti.
  • Pomáhání všem dětem Nebeského Otce na obou stranách závoje skrze misionářskou práci a skrze přijetí obřadů a smluv a požehnání chrámu.

Místním vedoucím Církve ve více než 30 tisících kongregací po celém světě byl zaslán dopis Prvního předsednictva s přílohou obsahující dodatečné pokyny. V příloze dopisu jsou uvedeny odpovědi na dvanáct otázek, mezi něž patří i tyto:

  • Jak můžeme obohatit studium evangelia a život podle něj v domově a v osobním životě?
  • Jaký formát budou mít shromáždění svátosti?
  • Jaký rozvrh bude platit pro sbory a odbočky, které se v neděli scházejí v témže sborovém domě?
  • Můžeme během nedělních shromáždění pořádat nějaké volitelné kurzy?
       

Členové Prvního předsednictva a Kvora Dvanácti apoštolů jsou přesvědčeni, že Svatí posledních dnů budou těmito změnami „neobyčejně požehnáni“, řekl starší Cook. Neděle může být dnem studia a výuky evangelia na církevním shromáždění i doma. Když se jednotlivci a rodiny budou věnovat rodinným radám, práci na rodinné historii, pastýřské službě i dalším skutkům služby, osobnímu uctívání Boha a radostnému trávení času s rodinou, stane se sabatní den vskutku potěšením.“

Stávající formát nedělních bohoslužeb Církve sestávající ze tří různých hodin byl zaveden v roce 1980. Předtím se církevní shromáždění konala částečně o sabatním dnu a částečně přes týden.

K dispozici je také nová studijní příručka, kterou budou počínaje lednem 2019 používat děti, mládež i dospělí, s názvem Pojď, následuj mne – pro jednotlivce a rodiny. Tato příručka je dostupná ve 47 jazycích, včetně češtiny, v tištěné podobě a elektronicky na stránkách PojdNasledujMne.lds.org a v mobilní aplikaci Knihovna evangelia.

Další informace a materiály týkající se těchto oznámených změn jsou dostupné v angličtině na stránkách sabbath.lds.org. V češtině budou tyto informace dostupné během dvou týdnů.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.