1_v15312321.jpg
Tisková zpráva

Čeští věřící vyjádřili podporu novým vedoucím během jarní konference kůlu Praha

Během dubnového víkendu 15.–16. 4. 2023 proběhla v Praze konference kůlu Praha Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Českým Svatým se dostalo podpory, vedení i duchovní útěchy od místních i územních vedoucích. Vyvrcholením konference byla reorganizace předsednictva kůlu – presidentem kůlu se stal Jan Pohořelický st.

Na nedávné generální konferenci se členové Církve dozvěděli o povolání presidenta Martina Pilky jako územního sedmdesátníka. V té době sloužil jako president kůlu Praha. Vzhledem k novému povolání územním sedmdesátníkem bylo oznámeno, že starší Pilka bude během nedělního zasedání jarní konference kůlu Praha z úřadu presidenta kůlu uvolněn a předsednictvo kůlu bude reorganizováno. Spolu s presidentem kůlu tak budou automaticky uvolněni také oba jeho rádci v předsednictvu kůlu – presidenti Michal Hanzal a Roman Čadeni. Více informací ohledně reorganizace předsednictva kůlu a zodpovědností presidenta kůlu a jeho rádců si můžete přečíst v tomto článku.

Sobotní část konference kůlu Praha

Jarní konferenci kůlu, která se konala o víkendu 15.–16. dubna v Praze, předsedal starší Erich W. Kopischke, sedmdesátník – generální autorita a první rádce v předsednictvu území Evropa-střed, kterého doprovázela manželka Christiane. Konference se účastnil také starší Helmut Wondra, sedmdesátník – územní autorita.

V sobotu odpoledne se sešli ve středisku kůlu v pražské ulici Milady Horákové vedoucí, úředníci a úřednice Církve z České republiky na zasedání pro vedoucí. Během tohoto školicího zasedání vedl starší Kopischke diskusi s účastníky a učil je o zásadách, které mohou pomáhat místním biskupům a presidentům odboček rozdělit a delegovat zodpovědnosti a úkoly mezi další vedoucí jednotky, a lépe tak pečovat o členy kongregace.

Také navazující večerní zasedání pro dospělé členy Církve se neslo v duchu vzájemného učení. Starší Kopischke společně se starším Wondrou vedli toto zasedání formou diskuse s přítomnými. Na začátku zasedání promluvil president Darrin Skousen, president České/Slovenské misie, o svém osobním zážitku se záchranou dcery.

Starší Kopischke se poté podělil o jeden z poznatků, které získal během dopoledních pohovorů s místními vedoucími a během předešlého školení. A sice, že v kůlu Praha vládne mezi členy opravdová touha vybudovat zde Sion – znovuzřízenou Církev Ježíše Krista na zemi. Poté mluvil o pěti charakteristických prvcích znovuzřízené Církve Ježíše Krista.

Po skončení večerního zasedání přinesly sestry z Pomocného sdružení dort ve tvaru srdce a předaly ho jménem všech členů Církve v České republice presidentu Martinu Pilkovi a jeho rádcům jako poděkování za jejich péči. Poděkování v podobě květin se dostalo i jejich manželkám.

S poděkováním přišly také děti, které se v sobotu účastnily kůlové konference Primárek. I ony připravily dárek pro předsednictvo kůlu – vlastnoručně vytvořená trička. Děti je ozdobily svými podpisy, poděkováními i obrázky, včetně obrázků chrámu, který je součástí vize, jež předsednictvo kůlu v loňském roce představilo členům.

Na konferenci nepřišla zkrátka ani mládež Církve. Během sobotního odpoledne byl pro mladé ženy a mladé muže ve věku 11–18 let připraven program, jehož součástí byl průzkum veřejnosti v ulicích v blízkosti střediska kůlu a také duchovně zaměřená projekce filmu.  

Nedělní všeobecné zasedání konference kůlu Praha

Na 350 členů Církve a jejich přátel z celé země se sešlo v neděli dopoledne v Kongresovém centru v Praze, aby se zde zúčastnili všeobecného zasedání konference. A díky živému internetovému přenosu zasedání sledovalo dalších více než 150 věřících ze svých domovů nebo odjinud.

Během tohoto zasedání uvolnil starší Wondra s poděkováním a se ctí předsednictvo kůlu Praha, které bylo vůbec prvním předsednictvem kůlu v České republice a sloužilo od jeho zorganizování v roce 2016 téměř sedm let. Uvolnění bylo Martinu Pilkovi jakožto presidentovi a Michalu Hanzalovi a Romanu Čadeni jako jeho rádcům sděleno formou dopisu od Prvního předsednictva Církve, který starší Wondra přečetl shromážděným.

Následně byl novým presidentem kůlu Praha Česká republika povolán bratr Jan Pohořelický st. z odbočky Třebíč. Jako jeho první rádce bude sloužit bratr Michal Hanzal z odbočky Liberec a jako druhý rádce bratr Ondřej Dítě ze sboru Uherské Hradiště. Přítomní členové i členové sledující živé vysílání pak mohli svým nově povolaným vedoucím vyjádřit podporu zvednutím ruky a stát se součástí tohoto dalšího historického milníku Církve v České republice. 

Svědectví bratrů z uvolněného předsednictva kůlu i nově povolaného předsednictva kůlu, stejně tak i manželek uvolněného a nově povolaného presidenta kůlu, která během tohoto zasedání zazněla, byla naplněna pokorou. V místnosti byl cítit zvláštní duch vděčnosti, radosti a také lásky k Bohu, Ježíši Kristu a Jejich dětem. Působivou atmosféru umocnila i krásná hudba v podání pěveckého sboru z řad členů kůlu.

Během zasedání promluvila také sestra Sandi M. Skousenová, manželka presidenta České/Slovenské misie, která svá slova směřovala k nově pokřtěným členům Církve a dorůstající generaci. Starší Helmut Wondra promluvil k přítomným o obřadech a smlouvách a sestra Christiane Kopischkeová o záchraně, která přichází, když se pevně držíme Ježíše Krista.

Závěrečný proslov pronesl starší Erich W. Kopischke. Ten ve svém proslovu navázal na sobotní část konference a mluvil o tom, jak se vyhýbat svárům, a o důležitosti Ježíše Krista jakožto mírotvorce.

Kongregace Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů jsou organizovány do geografických oblastí a členové navštěvují bohoslužby v blízkosti svého domova. Každý člen patří do kůlu, což je organizační jednotka velikostí odpovídající katolické diecézi. Vedoucí kůlu se nazývá president kůlu.

Označení kůl pochází ze starozákonního zobrazení stánku, kde „stánek“ neboli církev je držen podpůrnými kůly. (Viz Izaiáš 54:2.)

Kůl Praha pokrývá celou Českou republiku. Jeho součástí je sedm sborů: Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové, Jičín, Plzeň a Uherské Hradiště; pět odboček: Liberec, České Budějovice, Jihlava, Třebíč a Olomouc; a dvě skupiny: Mladá Boleslav a Kladno. V České republice má nyní Církev více než 2 600 členů.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů nemá placené duchovenstvo. Všichni vedoucí v kůlu Praha tak ve svých úřadech slouží zcela dobrovolně.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.