Téma

Vztahy mezi církvemi

Vztahy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů s jinými vyznáními

Úcta k odlišným přesvědčením a jedinečnému přínosu všech světových náboženství je jedním z charakteristických rysů členů Církve Ježíše Krista. Již od prvních dnů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů vyzdvihoval Joseph Smith zásadu náboženské svobody a tolerance: „Domáháme se výsady uctívati Všemohoucího Boha podle příkazů svého vlastního svědomí a dopřáváme všem lidem stejnou výsadu, nechť uctívají jakkoli, kdekoli nebo cokoli si vyvolí.“ (Články víry 1:11.)

Thomas S. Monson (1927–2018), šestnáctý president Církve, požádal na generální konferenci, pololetním celosvětovém shromáždění, členy Církve, aby projevovali více náboženského porozumění: „Povzbuzuji členy Církve, ať jsou kdekoli, aby se všude a ke všem lidem chovali laskavě a s úctou. Svět, ve kterém žijeme, je naplněn rozmanitostí. Můžeme a musíme projevovat úctu k těm, jejichž víra se liší od té naší.“ Svatí posledních dnů pohlížejí na všechny upřímné věřící jako na rovnocenné partnery v hledání víry a ve velkém díle služby celému lidstvu.

Skutečnost, že Bůh miluje všechny lidi, nejen ty, kteří se hlásí k jednomu určitému náboženství, zdůraznil president Dieter F. Uchtdorf z Prvního předsednictva, nejvyššího řídícího orgánu Církve: „Vážíme si upřímných lidí každé víry, kteří milují Boha, i když nemají plnost evangelia, bez ohledu na to, kde nebo kdy žili. Pozvedáme svůj hlas s vděčností za jejich nesobeckost a odvahu. Přijímáme je jako bratry a sestry, děti našeho Nebeského Otce. … [On] slyší modlitby pokorných a upřímných z každého národa, jazyka a lidu. Udílí světlo těm, kteří Ho hledají a ctí a kteří jsou ochotni dodržovat Jeho přikázání.“

Zesnulý Krister Stendahl, emeritní luteránský biskup stockholmský a emeritní profesor Harvardské bohoslovecké fakulty, stanovil tři pravidla náboženského porozumění: 1) Když se snažíte pochopit jiné náboženství, máte se ptát stoupenců tohoto náboženství, a ne jeho odpůrců; 2) neporovnávejte své nejsilnější stránky s jejich nejslabšími; a 3) dopřejte si „svatou závist“ tím, že v jiných náboženstvích budete nacházet prvky, které chcete sami napodobit. Tyto zásady upevňují vztahy mezi náboženstvími, budují důvěru a staví základ pro charitativní úsilí.

Duchovní a tělesné potřeby světa vyžadují dobrou vůli a spolupráci mezi různými vyznáními. Každé z nich je hodnotným přínosem širšímu společenství věřících. Jeden z dřívějších apoštolů Církve, Orson F. Whitney, to vyjádřil takto: „Bůh používá k uskutečnění svého velikého a podivuhodného díla více než jen jeden lid. Svatí posledních dnů nedokáží zvládnout všechno sami. Je to příliš rozsáhlé, příliš náročné pro jeden lid.“ Členové Církve proto ostatní věřící na celém světě nepovažují za protivníky nebo soupeře, ale za partnery v mnoha záležitostech pro dobro světa. Například v lednu 2011 Církev spojila síly s katolickou organizací El Minuto de Dios při distribuci oblečení lidem postiženým záplavami a sesuvy půdy v Kolumbii. Dále v lednu 2010 Církev spolupracovala s organizací Islamic Relief USA na zajištění dodávek potravin a zdravotnického materiálu pro oběti zemětřesení na Haiti.

Je důležité podotknout, že spolupráce s ostatními církvemi nevyžaduje naukový kompromis. I když Církev trvá na své církevní nezávislosti a je si vědoma svých naukových odlišností, nebrání jí to ve spolupráci s dalšími náboženskými skupinami na charitativních projektech. Tyto snahy vycházejí ze všeobecných hodnot. Například odlišný výklad Kristova Usmíření nemusí nijak oslabit Kristovo pověření „milovat bližního svého jako sebe samého“. Je proto nutné odlišovat mezi humanitárním úsilím a naukovými zásadami a zároveň sdílet společný zájem o lidi v nouzi. Lidé s dobrými úmysly nemusí mít naprosto totožné přesvědčení, aby mohli uskutečnit veliké věci ve službě ostatním lidským bytostem.

Toto je několik příkladů spolupráce mezi Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů a jinými vyznáními:

Akce konané na půdě Církve (články jsou v angličtině)

Biskup Wester hodnotí pozitivně návštěvu kardinála George v Utahu (26/2/2010)

Kardinál George hovoří o náboženské svobodě v proslovu na BYU (23/2/2010)

Každoroční hudební pocta spolupráci mezi náboženstvími v historickém Tabernaclu v Salt Lake City (22/2/2010)

Setkání různých náboženství při hudební poctě v Tabernaclu v Salt Lake City (9/2/2010)

Mezináboženský kulatý stůl v Salt Lake City pořádá koncert na Chrámovém náměstí (13/2/2007)

Arcibiskup Alex J. Brunett získává ocenění za podporu rodinných hodnot (30/11/2010)

Akce, kterých se Církev zúčastnila (články jsou v angličtině)

Katedrála oslavuje 100 .výročí; president Monson promluvil na bohoslužbě pořádané společně dvěma církvemi (10/8/2009)

Apoštolové cestují kolem světa kvůli rostoucímu počtu členů Církve (27/9/2010)

Parlament světových náboženství 2009 se schází v Melbourne (14/12/2009)

Zástupci Církve se zúčastnili Konference světových náboženství v Kazachstánu (22/7/2009)

Prohlídky náboženských budov budují porozumění (31/7/2008)

Humanitární pomoc a jiná služba

Církev reaguje na záplavy a sesuvy půdy v Kolumbii (6/1/2011)

Pákistánský velvyslanec děkuje vedoucím Církve za mormonskou humanitární pomoc (14/9/2010)

Sousedé pomáhají sousedům (8/7/2010)

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů společně s organizací Islamic Relief USA pošlou na Haiti potraviny a zdravotnický materiál (1/22/2010)

Ze Salt Lake na Samou – Církev posílá humanitární pomoc (6/10/2009)

Mormonští a islámští vedoucí se společně podílejí na humanitárním úsilí (29/7/2009)

Mormoni pomáhají lidem postiženým záplavami v Indianě, Iowě a Wisconsinu (17/6/2008)

Šití prošívaných přikrývek pro rodiny bez domova (21/3/2007)

Mormonská mládež v Houstonu pomáhá sousedům připravit se na nouzové situace (25/10/2006)

Svatí posledních dnů zasílají pomoc na Střední východ (27/7/2006)

Muslimové a mormoni spolupracují na rychlé pomoci pro oběti zemětřesení v Indonésii (30/5/2006)

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.