Tisková zpráva

Církev v Evropě rozšiřuje vedoucí role žen

Do organizační struktury Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v Evropě přibyla nová funkce, v rámci níž jsou ženy pověřovány úkolem poskytovat školení a vedení úředníkům a úřednicím v kongregacích a účastnit se rad vedoucích. Prvními ženami, které byly v území Evropa povolány jako územní poradkyně pro organizace, jsou Ann-Mari Lindbergová, Sibylle Fingerleová, Letícia dos Santos Rudloffová, Ghislaine Simonetová, Julia Wondrová a Traci De Marcová.

„Toto nové povolání mě naplňuje hlubokými pocity naléhavosti a pokory a vnímám rovněž jeho skvělé načasování. Nemohu se dočkat, až se dozvím, jak si Pán bude přát, abych využila své schopnosti při pomáhání organizacím, rodinám a lidem v Církvi,“ uvedla Ann-Mari Lindbergová z dánského Dyssegårdu.

Územní poradkyně pro organizace budou poskytovat církevním vedoucím školení a seznamovat rady na všech úrovních s pohledem ze ženské perspektivy. V rámci své služby budou rovněž zastupovat organizace Primárky, Mladé ženy a Pomocné sdružení.

„Ve svém povolání pociťuji, jak moc nás sestry Pán miluje, neboť nás bere vážně. Společně uskutečňujeme část práce na vykoupení, která přísluší ženám,“ řekla Sibylle Fingerleová z německého Usingenu. „Rovněž pociťuji, že mým úkolem je pracovat na tom, abychom jako sestry používaly a prohlubovaly své talenty, protože Pán nás potřebuje.“

„Ženy jsou strážkyněmi instituce rodiny, jež je hlavní oporou společnosti a také Církve. Je tedy pro mě výsadou být součástí této význačné změny, která bezpochyby v těchto posledních dnech posune dílo Páně kupředu,“ uvedla Letícia dos Santos Rudloffová z Mostoles ve Španělsku. „Všichni, jak muži, tak ženy, jak staří, tak mladí, bez ohledu na to, jaké jsme rasy nebo z jaké kultury pocházíme, jsme vyzýváni k tomu, abychom následovali Krista a společně pracovali na Pánově vinici.“

Ghislaine Simonetová z francouzského Arnes dodala: „Nesmírně mě těší, že mohu v tomto novém povolání sloužit a pomáhat posilovat organizace a rodiny ve francouzsky mluvících zemích Evropy a v Itálii.“

Správa Církve je zajišťována místními kongregacemi, jimž se říká sbory a odbočky, oblastními seskupeními kongregací nazývanými kůly a okrsky, geograficky rozsáhlejšími územími a celosvětovými řídícími orgány v ústředí v utažském Salt Lake City. Funkce územní poradkyně pro organizace rozšiřuje vedoucí role žen v území a staví na postupech, kdy ženy a muži slouží v jednotě bok po boku v radách a výborech na dalších úrovních.

„Z celého srdce se raduji, že budu moci sloužit našemu Pánu Ježíši Kristu společně se sestrami z Evropy,“ uvedla Julia Wondrová z Vídně. „Doufám, že budeme moci napomáhat tomu, aby sestry pociťovaly lásku, kterou k nim Pán chová, a aby dokázaly rozpoznat, jak je v obdobích naplněných obtížemi či zkouškami vede za ruku,“ řekla Traci De Marcová z Olney ve Velké Británii. „Jsme nesmírně požehnány tím, že se v nynější době můžeme zapojit do tohoto velikého díla, a modlím se, aby nás Pán inspiroval, utěšoval a posiloval, zatímco na tomto Jeho díle budeme pracovat.“

První předsednictvo, které sestává z presidenta Církve a z jeho dvou rádců, schválilo vytvoření této nové funkce pro území mimo Spojené státy a Kanadu. Územní předsednictva se mohou rozhodnout povolat ženy do této nové funkce územní poradkyně pro organizace podle svého uvážení.

Území Evropa zahrnuje přes 40 zemí. Sahá od skandinávských zemí na severu až po Španělsko a Kapverdy na jihu.

IAOA-2021-Assignments.jpgDownload Photo

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.