Tisková zpráva

Co přinesla jarní konference kůlu Praha – změny, výzvy i zaslíbení

O víkendu 17. a 18. 4. 2021 proběhla historicky první on-line konference kůlu Praha Česká republika.

Letošní jarní konference kůlu Praha nesla motto „Čas na změnu srdce“. Nepřinesla však jenom změnu srdce. Konference byla historicky první konferencí kůlu v přímém přenosu přes internet. Zatímco před rokem byla konference kůlu na jaře kvůli pandemii covidu-19 zrušena a na podzim se místo konference konalo zvláštní zasvěcující shromáždění kůlu, tentokrát se věřící setkali na konferenci „osobně“ ve virtuálním prostředí. I když konference měla ve své podstatě podobu webináře, technické parametry byly nastaveny tak, aby se všichni její účastníci mohli vidět, reagovat, psát do chatu apod. Omezeno bylo samozřejmě audio tak, aby mohli v určenou chvíli mluvit vybraní řečníci.

Během celé konference byl zajištěn simultánní překlad do anglického, případně českého jazyka. Virtuální prostředí a zajištěný překlad tak umožnili účasti více účastníkům nejen z celé České republiky, ale i z celého světa. Ke sledování se přihlásilo přibližně 240 účastníků na různých zařízeních, přičemž u jednotlivých zařízení konferenci sledovali jednotlivci i rodiny – členové, přátelé, misionáři a možnost připojit se na nedělní všeobecné zasedání měla i široká veřejnost.

Výzvy a zaslíbení pronesené během konference

Starší Matthieu Bennasar, sedmdesátník – územní autorita, který konferenci předsedal a k přenosu se připojil z Francie, k účastníkům promluvil na všech zasedáních konference. Kromě svých připravených poselství také reagoval na myšlenky a zkušenosti vyřčené předchozími řečníky a učil věřící o tom, jak se řídit nabádáním od Pána.

Úvodním řečníkem sobotního všeobecného zasedání byl president Michal Hanzal, první rádce v předsednictvu kůlu. Ve svém proslovu vyzval účastníky k tomu, aby se zorganizovali a aby zřídili ve svém srdci či znovuzřídili ve svém nitru již dříve vybudovaný chrám: „Využijte všech vám dostupných prostředků a pomoci, jež jsou vám vždy k dispozici. Slibuji vám, že Pán vás nikdy neopustí a požehnání z toho, že ho budete následovat a organizovat svůj život a své dílo podle jeho vůle mnohonásobně převýší jakékoli oběti, které budete muset přinést.“  

Několik řečníků navázalo na výzvu presidenta Russell M. Nelsona, proroka Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, kterou přednesl před dvěma týdny na začátku dubnové generální konference, a sice odstranit ze svého života se Spasitelovou pomocí staré sutiny1. Sestra Iveta Vítová, která byla na konferenci nově povolána jako první rádkyně v předsednictvu Pomocného sdružení kůlu, navázala na tuto výzvu takto: „Máte-li stejnou sutinu jako já, vytrhněte ji i s těmi starými kořeny, kterými je prorostlá, chcete-li starými zvyky. Nečtěte písma, ale hodujte na slově Páně. Nechoďte na shromáždění, ale aktivně se ho účastněte a podílejte se na něm. Vybízí-li vás k tomu Duch, vydávejte svědectví. Skrze modlitbu o sobě podávejte Nebeskému Otci pravidelně zprávu. Přemýšlejte o věcech a dívejte se kolem sebe. Toto je cesta k osobnímu zjevení.“ President Jacob G. Gehring, president České a Slovenské misie Praha, nabádal ke spravedlivému žití a odstraňování sutin: „…abychom mohli konat Boží dílo a pomáhat lidem kolem nás, kteří stále bojují.“

Členové Církve Ježíše Krista se hlásí k následovníkům Ježíše Krista. Toto také potvrdil president Roman Čadeni, první rádce v předsednictvu kůlu, který motto konference spojil s učením o tom, co je možné dát Ježíši Kristu: „Jediné, co je opravdu jen naše a nikoho jiného, je naše vůle a naše srdce, to jediné Mu můžeme dát, to jediné je naše. Můžeme Mu dát změnu našeho srdce, změnu myšlení, návyků, směru, kterým se v našem životě ubíráme. Tato změna nepřináší primárně užitek Pánu, ale nám samotným…

Stačí chtít. Stačí chtít, aby naše srdce prošla změnou. Aby se plně obrátila ke Kristu a byla ozářena nekonečnou láskou a jasem. Toto je Pánova Církev. Evangelium ve své plnosti nás může vést ke změně srdce. Vede nás k plnosti radosti. Nehledě na to, co se děje kolem nás a ve světě. Nemusíme se bát.“

President Martin Pilka, president kůlu Praha, předal přítomným nadějeplné zaslíbení: „Pokud budeme my zachovávat všechna přikázání a smlouvy, Pán způsobí, že věci, které se nám zdají neskutečné, nepochopitelné, nereálné, se stanou. Protože nebesa se zachvějí v náš prospěch.“

Kompletní poselství řečníků z konference v písemné podobě budou k dispozici v několika následujících dnech na národních webových stránkách www.cirkevjezisekrista.org v části Novinky a zprávy – Konference kůlu Praha.

Uvolnění stávajících a povolání nových vedoucích a úředníků či úřednic kůlu

Během nedělního všeobecného zasedání byly oznámeny organizační změny v podobě uvolnění stávajících či povolání nových vedoucích a úředníků či úřednic kůlu.

Předsednictvo kůlu s poděkováním uvolnilo bratra Jiřího Ambrože jako člena vysoké rady. Bratr Ambrož byl zároveň uvolněn jako druhý rádce v předsednictvu Mladých mužů. Dále s poděkováním uvolnilo předsednictvo kůlu bratra Aleše Veverku jako člena vysoké rady kůlu.  Oba bratři byli povolání do biskupstva sboru Praha. S poděkováním uvolnilo předsednictvo kůlu také sestru Petru Dítětovou jako první rádkyni v kůlovém předsednictvu Pomocného sdružení a sestru Evu Kryškovou jako druhou rádkyni v předsednictvu Primárek kůlu.

Nově byli povoláni bratři Tomáš Vít ze sboru Jičín a Daniel Grim ze sboru Praha jako členové vysoké rady kůlu. S povoláním těchto bratrů má nyní vysoká rada kůlu opět plný počet členů – tedy 12 vysokých rádců, kteří jsou připraveni sloužit věřícím v České republice. Bratr Matěj Pražák, člen vysoké rady, byl povolán jako druhý rádce v kůlovém předsednictvu Mladých mužů.

Dále byla povolána sestra Iveta Vítová ze skupiny Mladá Boleslav jako první rádkyně v předsednictvu Pomocného sdružení kůlu a sestra Radka Saundersové ze sboru Brno jako druhá rádkyně kůlovém předsednictvu Primárek.

Nakonec byla vyjádřena podpora čtyřem bratrům k přijetí Melchisedechova kněžství a vysvěcení do úřadu staršího.

Během vyřízení kůlových záležitostí byly oznámeny také změny ve výboru Mladých svobodných dospělých a předána informace o misionářích – na misii na plný úvazek nebo na misii církevní služby slouží momentálně čtyři členové kůlu Praha Česká republika.

Církevní vedení je po celém světě silně decentralizováno. Místní, regionální a národní úroveň správy Církve je v rukou neplacených neboli laických duchovních. Podstatné množství času a úsilí, kterého je zapotřebí ke správě místních záležitostí Církve a k naplňování potřeb členů, věnují a vynakládají samotní členové. Místní vedoucí žádají většinu členů, aby pomáhali v určitých funkcích neboli povoláních.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.