Tisková zpráva

Oddělení církevní historie publikuje v nové knize tiskařský rukopis Knihy Mormonovy

4. srpna byl v rámci projektu Písemnosti Josepha Smitha (The Joseph Smith Papers) vydán nový díl obsahující tiskařský rukopis Knihy Mormonovy. Knihu vydalo nakladatelství Church Historian’s Press, které spadá pod Oddělení církevní historie Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Kniha „Revelations and Translations, Volume 3: Printer’s Manuscript of the Book of Mormon“ je 11. publikovanou knihou v rámci projektu, v němž se Církev snaží poskytnout veřejnosti veškeré dokumenty vytvořené zakladatelem Církve Josephem Smithem nebo jeho písaři.

Tento díl se vydává ve dvou částech – obě části jsou barevné knihy v nadměrné velikosti obsahující všechny strany historického rukopisu s fotografiemi příslušných stránek ve vysokém rozlišení a s přepisem s barevnými značkami. Kromě fotografií a přepisu rukopisu obsahuje tento díl rovněž seznam písařů a tiskařů zapojených do vzniku a tisku Knihy Mormonovy ve vydání z roku 1830.

„Kvalitní barevné fotografie nejúplnějšího prvotního rukopisu Knihy Mormonovy umožňují čtenářům tohoto díla získat k rukopisu dosud nepředstavitelný přístup – jako kdyby drželi originál ve vlastních rukou,“ řekl asistent církevního historika a zapisovatele Richard E. Turley ml.

Vydání tohoto díla představuje významný mezník v dlouholeté spolupráci mezi historiky z Oddělení církevní historie a z církve Community of Christ (dříve Reorganizovaná Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů).

„Těší nás, že s námi na tomto procesu spolupracovali a že jsou tak výjimečně skvělými správci tohoto drahocenného dokumentu,“ řekl starší Steven E. Snow z kvora Sedmdesáti, který slouží jako církevní historik a zapisovatel a výkonný ředitel Oddělení církevní historie. „Je skvělé, že jsme mohli takto spolupracovat a vydat tento konkrétní díl. Myslím, že pro členy obou církví bude tato kniha nesmírně zajímavá.“ Církev pomáhala i při konzervování tohoto dokumentu.

„Myslím, že se jedná o něco zcela pozoruhodného,“ poznamenal Ronald E. Romig z církve Community of Christ, který je ředitelem návštěvnického střediska chrámu Kirtland. „Pamatuji si, že byla doba, kdy jsme tolik nespolupracovali jako dnes, a je to velmi osvěžující a jsem vděčný za to, že tomu tak je.“

A dodal: „Velmi si vážíme badatelů a pracovníků, kteří pracují na projektu Písemností Josepha Smitha. Považuji je v mnoha případech nejen za blízké kolegy a přátele, ale … skutečně si cením i jejich práce na zachování a zpřístupnění nejen tohoto konkrétního rukopisu, ale i mnoha posvátných dokumentů a materiálů týkajících se písem v rámci hnutí znovuzřízení, lidem, kteří by je zkrátka nikdy neviděli, pokud by nebyli badateli.“

Mormoni považují Knihu Mormonovu za další knihu písem, kterou mohou společně s Biblí studovat, a věří, že obsahuje záznam dávných amerických civilizací a že je dalším svědectvím o Ježíši Kristu.

Joseph Smith nadiktoval stávající text Knihy Mormonovy v období od začátku dubna až do konce června roku 1829 ze starodávného zápisu. Tento první rukopis, který vytvořil společně se svými písaři, je znám jako původní rukopis a s jeho vydáním se počítá v některém budoucím dílu Písemností Josepha Smitha. Kvůli značnému poškození vodou v 19. století se dochovalo pouze necelých 30 procent původního rukopisu. Většina tohoto rukopisu je uchovávána v Knihovně církevní historie v Salt Lake City.

Poté, co byl vytvořen původní rukopis a Joseph Smith zajistil tiskařské služby, nařídil, aby byla vytvořena další kopie textu, která je známa jako tiskařský rukopis. Díky vytvoření tiskařského rukopisu mohl být původní rukopis bezpečně uložen, zatímco tuto druhou kopii odnesli do tiskárny E. B. Grandina v Palmyře ve státě New York, kde se použila pro vysázení prvního vydání Knihy Mormonovy.

Tiskařský rukopis nakonec získala církev Community of Christ, jejíž ústředí je ve městě Independence ve státě Missouri. Community of Christ ho uchovávala přes 100 let a poskytla svolení k tomu, aby mohl být použit v této knize. Tiskařský rukopis je prakticky kompletní – chybí pouze tři řádky původního textu.

Doprovodný článek o historii překladu Knihy Mormonovy se objeví v církevním časopise Ensign v říjnu 2015 a již nyní je k dispozici on-line. V úvodu k nové knize i k časopisovému článku se pojednává o nástrojích, které Joseph Smith při překládání používal, a jsou zde uvedeny i dosud nepublikované fotografie videckého kamene, který Joseph Smith při překládání Knihy Mormonovy pravděpodobně používal.

Kámen, který při překládání používal, byl často označován jako čokoládově zbarvený kámen oválného tvaru. Od Josepha Smitha ho pak dostal jeho písař Oliver Cowdery a od vdovy po Oliveru Cowderym, Elizabethy Whitmer Cowderyové, se dostal k Phineasu Youngovi. Ten ho předal svému bratrovi Brighamu Youngovi, druhému presidentovi Církve. Poté, co president Young zemřel, darovala jedna z jeho manželek, Zina D. H. Youngová, rukopis Církvi. Historické záznamy naznačují, že kromě tohoto videckého kamene vlastnil Joseph Smith během svého života i další videcké kameny.

Tento projekt má podporu celostátní komise pro historické publikace a záznamy National Historical Publications and Records Commission (NHPRC), která je oddělením Národního archivu USA. Knihy v sérii Písemností Josepha Smitha procházejí rozsáhlými recenzemi ať již od badatelů z řad členů Církve, nebo mimo ni.

Až bude celý projekt Písemností Josepha Smitha dokončen, očekává se, že bude obsahovat více než 20 dílů. Je rozdělen do šesti sérií: deníky, zjevení a překlady, historie, dokumenty, administrativní záznamy a záznamy právní a obchodní. První kniha tohoto projektu byla vydána v roce 2008. Další informace najdete na stránkách josephsmithpapers.org.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.