Tisková zpráva

Představitelky ženských organizací jmenovány do vedoucích rad

Několik generálních úřednic Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů bylo jmenováno Prvním předsednictvem a Kvorem Dvanácti apoštolů do církevních rad vedoucích kněžství.

Sestra Bonnie L. Oscarsonová se vyjádřila o svém novém pověření v Misionářské výkonné radě ve svém příspěvku na Facebooku.

„Stále si živě vybavuji moment, kdy president Thomas S. Monson oznámil snížení misionářské věkové hranice pro mladé ženy. Dnes jsem zažila další významný okamžik – byla jsem vyzvána, abych se stala členkou Misionářské výkonné rady. Jsem velmi poctěna. Jedná se o jednu ze tří klíčových rad Církve, které jsou vedeny členy Dvanácti. Sestra Linda Burtonová bude nyní sloužit ve Výkonné radě pro kněžství a rodinu a sestra Rosemary Wixomová bude ve Výkonné radě pro chrámy a rodinnou historii.

Je úžasné být ženou v Církvi v této době, kdy je náš hlas více potřebný a více doceňovaný než kdy předtím. Jsem vděčná za příležitost vnést do této rady svůj úhel pohledu a své zkušenosti a spolupracovat při šíření poselství znovuzřízeného evangelia.“

Starší Dallin H. OaksKvora Dvanácti apoštolů také podpořil nová pověření představitelek ženských organizací na své stránce na Facebooku.

„Moc mě potěšil příspěvek sestry Bonnie Oscarsonové na Facebooku, ve kterém psala o nových pověřeních našich církevních úřednic do tří generálních kněžských rad. Potřebujeme, aby se zapojily a přispěly svou moudrostí! Je smysluplné, že tato pověření souvisejí s jejich současnými zodpovědnostmi.

Sestra Oscarsonová bude sloužit v Misionářské výkonné radě v době, kdy má Církev nebývalý počet misionářů, z nichž značné procento tvoří mladé ženy. Jmenování sestry Wixomové do Výkonné rady pro chrámy a rodinnou historii nám pomůže učit mladé lidi, aby se zajímali o své předky.

Také mě velmi potěšilo, že První předsednictvo schválilo přejmenování Kněžské výkonné rady na ‚Výkonnou radu pro kněžství a rodinu‘. Jsme si jisti, že sestra Burtonová bude ve své nové funkci, ve které zastupuje ženy Církve z celého světa, přispívat cennými postřehy.“

Sestra Linda K. Burtonová, generální presidentka Pomocného sdružení, sestra Bonnie L. Oscarsonová, generální presidentka Mladých žen, a sestra Rosemary M. Wixomová, generální presidentka Primárek, byly jmenovány do rad, které stanovují pravidla a zásady pro Církev.

„S vděčným srdcem jsem přijala pověření ke službě ve Výkonné radě pro kněžství a rodinu. Dobří muži a ženy Církve v celé historii společně pracovali na tom, aby vybudovali silné základy pro Kristovo znovuzřízené evangelium, aby vzkvétalo a přinášelo naději do světa, který je tak často bez světla. Nyní je důležitější než kdy předtím, abychom stáli bok po boku a následovali plán Nebeského Otce, abychom Jeho děti přivedli domů.“

Sestra Burtonová bude sloužit ve Výkonné radě pro kněžství a rodinu, sestra Oscarsonová v Misionářské výkonné radě a sestra Wixomová ve Výkonné radě pro chrámy a rodinnou historii. Název Kněžské výkonné rady byl změněn na Výkonnou radu pro kněžství a rodinu.

Rosemary M. Wixomová

„Děti z Primárek zpívají: ‚Tak rád se dívám na chrám‘. Některé děti dokonce vyhledávají jména svých předků a indexují. Velmi rády naslouchají vyprávěním o chrámu a o vlastních předcích. Dodává jim to pocit sounáležitosti a upevňuje to v jejich srdci cíl zůstat stálé v evangeliu a jednoho dne jít do chrámu. Vím, že pravdy, kterým učíme naše děti, jim zůstávají v srdci do dospělosti, a proto také považuji příležitost sloužit ve Výkonné radě pro chrámy a rodinnou historii za zvláštní výsadu.“

„Jsme si jisti, že moudrost a úsudek těchto generálních presidentek pomocných organizací dodá důležité práci, kterou tyto rady vykonávají, nové hodnotné rozměry,“ stojí v dopise adresovaném generálním autoritám a generálním předsednictvům pomocných organizací od presidenta Církve Thomase S. Monsona, presidenta Henryho B. Eyringa, prvního rádce v Prvním předsednictvu, a presidenta Dietera F. Uchtdorfa, druhého rádce v Prvním předsednictvu.

Nová pověření vstupují v platnost okamžitě.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.