Tisková zpráva

Služba chudým a potřebným v době pandemie COVID-19

Humanitární úsilí Svatých posledních dnů pomáhá 800 000 lidem po celé Evropě

V dobách nouze je možné pomáhat buď jako jednotlivci, nebo skrze společné úsilí mnoha lidí. Ať už je potřeba malá či velká, členové z téměř 1400 kongregací Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů z celé Evropy hledají možnosti, jak pomáhat druhým – a to nejen jako jednotlivci, ale i ve skupinách.

„Jako křesťané vzhlížíme k Ježíši Kristu jako k dokonalému příkladu služby druhým,“ řekl starší Gary B. Sabin, president církevního území Evropa. „Ulehčovat chudým a potřebným jejich břemena je přesně to, co by od nás očekával.“

Starosti ohledně pandemie COVID-19 trápí v poslední době jednotlivce i skupiny. Kongregace ve spolupráci s místními občanskými organizacemi a často i s podporou charitativní organizace Latter-day Saint Charities pomáhají uspokojovat naléhavé potřeby prostřednictvím dodávek potravin a osobních ochranných prostředků.

Níže jsou uvedeny příklady služby poskytnuté v rámci více než 180 projektů, které během této doby, která se vymyká našim dosavadním zkušenostem, pomohly 800 000 lidí z 20 evropských zemí.

Ostrov Santiago, Kapverdy

Mnoho obyvatel kapverdského ostrova Santiago se následkem pandemie ocitlo bez příjmu a dostatečných základních životních potřeb. Církev v reakci na to poskytla potraviny a hygienické potřeby občanskému sdružení Nos Saude, které toto tolik potřebné zboží doručilo 300 rodinám. Tento projekt, který finančně podpořila charitativní organizace Latter-day Saint Charities, pomohl více než 1700 lidí, což je dáno tím, že každá domácnost je tvořena velkým počtem lidí.

Dva lidé kráčejí na kopec
Rodiny obdržely tolik potřebné potraviny a hygienické potřeby2020 Intellectual Reserve, Inc. Všechna práva vyhrazena.
     „Děkujeme vaší organizaci za financování tohoto projektu na zmírnění dopadu pandemie, který pomohl 300 potřebných rodin z ostrova Santiago a poskytl jim základní potraviny a hygienické potřeby,“ řekl Raimundo Monteiro, president organizace Nos Saude.

Církev kromě zajištění potravin pro místní občany také poskytla tříměsíční zásobu hygienických a čisticích prostředků zdravotníkům v Santa Catarině, aby bylo možné lépe bránit šíření viru. Tyto prostředky přispěly k bezpečí a ochraně přibližně 90 zdravotníků v místním zdravotnickém zařízení.

Slovensko

Když slovenská vláda zavedla povinnost nosit osobní ochranné prostředky a roušky, aby se zamezilo šíření viru, spojila se organizace Latter-day Saint Charities s místními charitativními organizacemi, aby poskytly potřebné vybavení. Jejich úsilí bylo zaměřeno na ochranu zdravotníků, sociálních pracovníků a zaměstnanců domů s pečovatelskou službou, kteří neměli dostatek zdrojů k obstarání ochranných prostředků.

Byly zakoupeny šicí stroje, které dostala k dispozici komunitní centra, kde zaměstnanci šili roušky z materiálů, které jim darovali místní obyvatelé. Během krátké doby bylo vyrobeno 2500 roušek, které pak byly dodány do nemocnic, pečovatelských domů a dalších středisek ve 13 různých oblastech.

hp v Evropě_2.jpg
Pracovnice charitativní organizace v komunitním centru ve Vechci šije roušky2020 Intellectual Reserve, Inc. Všechna práva vyhrazena.
        Dále byly devíti pečovatelským střediskům poskytnuty ochranné štíty, roušky, rukavice, teploměry a čisticí prostředky. Z jednoho pečovatelského domu v Horně, který výše zmíněné prostředky rovněž obdržel, přišlo toto poděkování: „Vaše pomoc je jako veliký dar z nebes. [Zaměstnanci] vám děkují… A nestydí se za slzy vděčnosti. Z celého srdce vám děkují.“

Maria Andričíková, vedoucí jedné z partnerských charitativních organizací, také vyjádřila svůj vděk a uvedla: „Děkuji Bohu, že mi na mé cestě životem umožnil seznámit se prostřednictvím vašich humanitárních misionářů s vaší církví, a tím změnil život mně i mé rodině.“

Řím, Itálie

Stejně jako v ostatních oblastech světa situace v Římě související s pandemií COVID-19 zanechala mnoho lidí bez práce a mnozí jsou jen s obtížemi schopni zajistit živobytí pro sebe a pro svou rodinu. Když se začala uvolňovat restriktivní opatření, sešli se mladí dospělí z kůlu (diecéze) Řím-východ, aby pomohli.

hp v Evropě_3.jpg
Mladí Svatí posledních dnů připravují potravinové balíčky pro potřebné2020 Intellectual Reserve, Inc. Všechna práva vyhrazena.
       Pečlivě zabalili 300 krabic s potravinami, které pak potřebným rodinám doručilo oddělení civilní obrany magistrátu hlavního města Řím. Potraviny pro tyto balíčky byly zakoupeny z prostředků charitativní organizace Latter-day Saint Charities.

„Cílem bylo zajistit skutečnou pomoc pro rodiny v obtížích. A chtěli jsme do toho zapojit mladé lidi z Církve, aby se na tomto projektu mohli podílet,“ řekl Andrea Rondinelli, president kůlu Řím-východ.

Anglie

V anglickém hrabství West Yorkshire místní nemocnice požádaly veřejnost o pomoc s dodáním pytlů na prádlo a osobních ochranných pomůcek, aby se tak omezilo šíření nákazy COVID-19. Zdravotníci pytle na prádlo potřebovali k tomu, aby si mohli brát domů kontaminované zdravotnické oděvy a uniformy na vyprání. Jiní žádali také o poskytnutí náhlavních pásků pro zavěšení ochranných štítů a další nemocniční oděvy.

Svatí posledních dnů z kongregací v Horbury, Dewsbury a Meltham v kůlu (diecézi) Huddersfield a jejich přátelé na výzvu zareagovali a dodali látku, knoflíky a nitě potřebné k ušití potřebných nemocničních oděvů. Místní firma poskytla svůj sklad k tomu, aby se v něm mohly tyto darované materiály shromažďovat.

hp v Evropě_4.jpg
Karen Suttonová pro zdravotníky šije pytel na prádlo2020 Intellectual Reserve, Inc. Všechna práva vyhrazena.
       Dobrovolníci pak poskytli svůj čas a dovednosti, aby pro nemocnice a zdravotnická střediska požadované nemocniční oděvy ušili. Pro zdravotníky nakonec vyrobili 237 pytlů na prádlo, 267 náhlavních pásků a osm kompletních sad zdravotnických oděvů.

„I když to bylo na začátku restriktivních opatření velmi složité, dokázali jsme pomoci tam, kde to bylo potřeba,“ řekla Karen Suttonová, presidentka Pomocného sdružení (organizace žen Církve) v Dewsbury. „Pocit, že na tom pracujete společně s dalšími dobrovolníky, i když na dálku, byl velmi povznášející. Mohli jsme tak alespoň trochu přispět v této době, společně s tím, že jsme zůstávali doma a pečovali o bezpečí druhých.“

Portugalsko

Kongregace Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v portugalském městě Braga ve svém úsilí minimalizovat dopad propouštění a nezaměstnanosti během pandemie COVID-19 poskytla asi tunu potravin místní organizaci Discípulos de Emaús, která se zaměřuje na sociální péči.

Podle vedoucího této charitativní organizace pomohou dodané potraviny nasytit asi 50 potřebných rodin po dobu jednoho měsíce. Během jediné hodiny po doručení potravin kontaktovalo organizaci šest rodin v nouzi s žádostí o podporu. Některé z nich už byly bez jídla dva dny.

hp v Evropě_5.jpg
Biskup Ricardo Lima (zcela vpravo) a pan Filipe Aguiar a další pracovníci organizace „Učedníci z Emaus“2020 Intellectual Reserve, Inc. Všechna práva vyhrazena.
       Potraviny bylo možné dodat díky podpoře charitativní organizace Latter-day Saint Charities a panu Filipemu Aguiarovi a dalším pracovníkům charitativní organizace Discípulos de Emaús je osobně doručil biskup Ricardo Lima a Ricardo Matos, kteří vedou církevní kongregaci ve městě Braga.

Biskup Lima plánuje pokračovat ve spolupráci s touto místní organizací, která pomáhá rodinám v nouzi. Řekl: „Jsem přesvědčen, že si musíme všímat situace druhých a že těmto svým bratrům, dětem Božím, musíme v době krize pomáhat.“

-----------------------

O charitativní organizaci Latter-day Saint Charities

Latter-day Saint Charities je humanitární organizace Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Jejím účelem je zmírňovat utrpení, podporovat soběstačnost a poskytovat příležitosti ke službě. Díky své jedinečné struktuře podpory má organizace Latter-day Saint Charities přístup ke zdrojům Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, včetně finančních prostředků a pomoci místních dobrovolníků. Tito dobrovolníci každý rok při různých projektech sociální péče přispějí prací v rozsahu odpovídajícím více než milionu pracovních dní.

Během pandemie COVID-19 bylo v Evropě vynaloženo více než 2 600 000 eur, které na humanitární účely darovali členové Církve. Z těchto prostředků bylo použito 40 procent na osobní ochranné pomůcky (roušky, rukavice, pláště, desinfekční gely, obličejové štíty); 25 procent na potravinovou podporu; 22 procent na zakoupení zdravotnického vybavení (ventilátorů, lůžek pro JIP, lékařské skenerů, mobilní ošetřovny, přístrojového vybavení anesteziologického pracoviště, testů na COVID-19) a 13 procent na základní potřeby (ložní prádlo, přikrývky, obuv, pleny, školní pomůcky).

Tato charitativní organizace sponzoruje humanitární a rozvojové projekty ve 195 zemích a teritoriích a poskytuje pomoc lidem bez ohledu na rasu, náboženské přesvědčení či národnost. Z převážné části funguje díky práci dobrovolníků a na projektech pracuje buď nezávisle, nebo ve spolupráci s dalšími charitativními organizacemi nebo vládami.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.