Tisková zpráva

Aktualizováno: Konání shromáždění členů Církve bylo po celém světě dočasně pozastaveno

Místní vedoucí se poradí, aby rozhodli, jak umožnit členům alespoň jednou měsíčně přijmout svátost

První Předsednictvo a Kvorum Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů rozeslalo členům Církve po celém světě 12. března 2020 následující dopis.

Drazí bratři a sestry,

jak jsme přislíbili ve svém dopise z 11. března 2020, nadále sledujeme vývoj situace v souvislosti s nákazou COVID-19, která se šíří po celém světě. Zvážili jsme rady místních církevních vedoucích, představitelů státní správy a zdravotnických odborníků a požádali jsme o vedení v těchto záležitostech Pána. Nyní vydáváme následující aktualizované pokyny.

S okamžitou platností se až do odvolání na celém světě dočasně pozastavuje konání veškerých shromáždění členů Církve. K těmto shromážděním se řadí:

  • Konference kůlu, konference vedoucích a další velká shromáždění

  • Veškeré veřejné bohoslužby, včetně shromáždění svátosti

  • Činnosti a akce na úrovni odboček, sborů a kůlů

Tam, kde to bude možné, prosím pokračujte v nezbytných setkáváních vedoucích prostřednictvím techniky. Konkrétní dotazy lze směřovat na místní vedoucí kněžství. Budou poskytnuty i další pokyny ohledně jiných záležitostí.

Biskupové se mají poradit se svým presidentem kůlu, aby rozhodli, jak umožnit členům alespoň jednou měsíčně přijmout svátost.

Povzbuzujeme členy v úsilí, které vyvíjejí v oblasti pastýřské služby, aby pečovali jeden o druhého. Máme se řídit příkladem Spasitele a žehnat druhým a pozvedat je.

V těchto nejistých časech vydáváme svědectví o tom, že Pán nás miluje. Bude Vám žehnat, abyste nacházeli radost, zatímco budete ze všech sil usilovat o to, abyste za všech okolností žili v souladu s evangeliem Ježíše Krista.

S pozdravem

První předsednictvo a Kvorum Dvanácti apoštolů

V České republice vedoucí pozvali věřící, aby se v neděli 15.3. zúčastnili internetového přenosu společného shromáždění svátosti pod vedením předsednictva kůlu (předsednictva Církve v ČR). Součástí shromáždění, které budou členové a přátelé Církve sledovat ze svých domovů, bude úvodní píseň a modlitba, dále čas vyhrazený pro vykonání obřadu svátosti v domově členů a proslovy vybraných řečníků. Po tomto vysílání, které potrvá přibližně 45 minut, se rodiny a jednotlivci budou moci věnovat vlastnímu studiu písem v podobě, jaká jim bude nejlépe vyhovovat.

Prozatím vedoucí počítají s tím, že by podobná vysílání byla dostupná i o dalších nedělích, dokud se bohoslužby nebudou moci opět konat ve sborových domech.

Vedoucí Církve navíc věřící v České republice povzbudili těmito slovy: „Pociťujeme klid a ujištění, že vše bude v pořádku a není třeba propadat panice. Jako členové Církve máme navíc nyní jedinečnou, byť nevyžádanou, příležitost praktikovat doslovně nedávno zdůrazněný přístup ‚soustředěno v domově a podporováno Církví‘. Kéž nám toto vše v rámci okolností přinese klid, útěchu a radost.“ 

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.