Tisková zpráva

Církev vydává portugalskou verzi Bible

1,4 milionu portugalsky mluvících členů bylo vyzváno, aby studovali toto nové vydání Bible

Po pěti letech příprav Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů vydala novou verzi Bible svaté v portugalštině, která je nyní k dispozici na internetu (AsEscrituras.lds.org). Nyní se připravuje tištěná verze určená k distribuci do celého světa, s níž se má začít v březnu roku 2016. Toto nové vydání Bible je také k dispozici v mobilní aplikaci Knihovna evangelia. Portugalština je rodným jazykem bezmála 1,4 milionu členů Církve.

Toto nové vydání Bible v portugalštině vychází z verze z roku 1914 založené na překladu, který zhotovil João Ferreira Annes de Almeida, přičemž tato verze byla vybrána pro svou vysokou kvalitu. Nový překlad se rovněž vypořádává se zastaralou gramatikou a slovní zásobou.

V níže uvedeném videu president Henry B. Eyring, první rádce v Prvním předsednictvu, povzbudil portugalsky hovořící členy Církve, aby toto nové vydání Bible, které nese název Bíblia Sagrada, Almeida 2015, pečlivě studovali.

„Písma jsou naším nejlepším průvodcem, když se učíme evangeliu – jsou klíčem k tomu, abychom porozuměli našemu Otci a našemu Spasiteli, Ježíši Kristu,“ řekl president Eyring. „Když budete s modlitbou studovat písma a učit se z nich, vaše svědectví poroste a budete ve větší míře získávat vedení v každodenním životě.“

Bible svatá nás spojuje s našimi bratry a sestrami, kteří se hlásí k jiným náboženstvím – je společným základem víry, který je postaven na slovech našeho Otce, spisech dávných proroků, učení našeho Spasitele a Vykupitele, které má stálou platnost, a Jeho Usmíření,“ uvedl.

Bible je v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů jedním ze základních svazků písem. Používá se spolu s dalšími písmy, k nimž patří i Kniha Mormonova.

Vydání portugalské verze Bible „Biblia Sagrada, Almeida 2015“ (v angličtině):

 

„Toto nové vydání Bible bude napomáhat poznávání evangelia a hlubšímu ocenění tohoto úžasného základního písma,“ řekl starší D. Todd ChristoffersonKvora Dvanácti apoštolů.

„Toto přepracované vydání písem bude úžasným požehnáním a ovlivní život mnoha lidí, kteří hovoří portugalsky,“ uvedl starší Ulisses Soares z Předsednictva Sedmdesáti, který pochází z brazilského São Paula. „Prostřednictvím písem v našem rodném jazyce můžeme Pána poznat mnohem lépe.“

Sestra Ana Gaertner De Agostiniová, pro kterou je portugalština rodným jazykem a která slouží jako členka generální komise Pomocného sdružení, se do přípravy tohoto vydání Bible v portugalštině sama zapojila. „To, že lidé budou mít možnost poznat slovo Boží v jeho nejčistší podobě mnohem jednodušším způsobem, je úžasné,“ řekla sestra De Agostiniová. „Bude to na ně mít nezměrný vliv.“

Do projektu se zapojil tým generálních autorit, územních sedmdesátníků, profesionálních jazykovědců a členů Církve, kteří pracovali pod vedením Prvního předsednictva Církve a Kvora Dvanácti apoštolů.

Nové vydání Bible Svaté v portugalštině bude rovněž obsahovat studijní pomůcky, jako jsou křížové odkazy, poznámky pod čarou, tematický průvodce s odkazy, svod evangelií (Matouše, Marka, Lukáše, Jana a novodobých zjevení), biblická chronologie, výběr z Překladu Josepha Smitha a biblické mapy a fotografie.

Publikační střediska Církve v Salt Lake City a v Brazílii nyní připravují tuto Bibli v portugalštině v nákladu asi 100 000 výtisků. Výtisky nové Bible v pevné i v brožované vazbě budou poprvé k dispozici na jaře příštího roku, přičemž později budou k dostání i ve vazbě z pravé i umělé kůže. Audio verze a verze v Braillově písmu budou k dispozici koncem roku 2016.

Kromě toho bude v roce 2016 v portugalštině představena i „čtyřkombinace“, která bude obsahovat Bibli, Knihu Mormonovu, Nauku a smlouvy a Drahocennou perlu. Tyto čtyři svazky písem, které jsou spolu úzce spjaty, Církev považuje za slovo Boží.

Trojkombinace písem v portugalštině, kterou Církev vydává a která obsahuje tři svazky, jmenovitě Knihu Mormonovu, Nauku a smlouvyDrahocennou perlu, prošla rovněž menšími úpravami, jež zahrnují opravy typografických chyb, vylepšení použitých fontů, přidání studijních pomůcek a úpravy textů záhlaví kapitol. Další informace naleznete na stránkách www.BibliaSagrada.lds.org.

V roce 2009 církev vydala španělskou verzi Bible vycházející z překladu Reiny a Valery. Nové vydání Bible v portugalštině se tak stala třetí verzí Bible (po angličtině a španělštině) ve verzi Svatých posledních dnů.

V češtině Církev používá jako oficiální verzi Bible Bibli svatou v kralickém překladu.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.