Tisková zpráva

Jak pomocí rodinného domácího večera posílit vděčnost za Zemi

5. června si připomínáme Světový den životního prostředí. Neziskové organizace, aktivisté a vedoucí političtí představitelé promlouvají o znečištění, ztrátě biodiverzity a zrychlující se změně klimatu. Tyto problémy mají dopad na lidi po celém světě. Existuje však několik věcí, které rodiče a jednotlivé rodiny mohou dělat ve sféře svého vlivu, neboť malými a prostými věcmi „se uskutečňují věci veliké“. [1]

WorldEnvDay01
WorldEnvDay01
President Russell M. Nelson z Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů naléhavě vyzývá všechny lidi, aby byli moudrými správci stvoření.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů povzbuzuje rodiny, aby pořádaly rodinný večer, který buduje a posiluje rodinné vztahy. Pomocí rodinných večerů je možné prohlubovat vděčnost za životní prostředí a učit se být jeho správci.

Přestože o správcovství životního prostředí moc často během nedělních bohoslužeb Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů od řečnického pultu neuslyšíte, písma a novodobí proroci a apoštolové nás učí tomu, že musíme být dobrými správci Země.

Ačkoli mnoho lidí po celém světě upozorňuje na přetrvávající krizi způsobenou znečišťováním, změnami klimatu a odlesňováním, může být obtížné uvědomit si, co přesně mohou či mají jednotlivci a rodiny dělat pro to, aby napomohli úsilí tuto planetu zachovat.

Russell M. Nelson, president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, učil: „Co máme jako ti, kteří mají užitek z božského stvoření, dělat? Máme pečovat o Zemi, být jejími moudrými správci a zachovat ji pro budoucí generace.“ [2]

Jak se tedy můžeme jako jednotlivci, rodiny či přátelé řídit radou presidenta Nelsona?

Zde je několik jednoduchých námětů, co můžeme během rodinného domácího večera dělat, abychom se rozvíjeli v oblasti moudrého správcovství Země.

Vyvarujte se odhazování odpadků a znečišťování

Ezra Taft Benson učil tomu, že když se chováme neuctivě k Zemi, projevujeme tím neuctivost k Bohu. „Neuctivost k Bohu, Bohu života, a k bližním se projevuje takovými věcmi, jako je odhazování odpadků, bezohledné dobývání v povrchových dolech [a] znečišťování vody a ovzduší. To jsou však konec konců jen vnější projevy vnitřního člověka.“ [3]

Je důležité dbát na to, jak likvidujeme chemikálie a nebezpečné odpady. Lidé se také mohou snažit využívat spolujízdu autem nebo veřejnou dopravu při cestách do práce nebo za jinými činnosti. Během rodinných domácích večerů si rodiny mohou dát závazek, že budou dělat malé a prosté věci, díky kterým budou lepšími správci, například tím, že si zvolí činnost, která působí co nejméně znečištění. Rodiny spolu mohou jít na procházku a sbírat přitom po cestě odpadky.

Pobývejte v přírodě

Naplánujte si procházku, pěší túru nebo projížďku na kole. Vyrazte z města a věnujte čas obdivování Božího stvoření. Jak učil Joseph F. Smith, máme povinnost zažívat krásy přírody a být za ně vděční. „Naší povinností jakožto dětí Božích je uznávat a uctívat Boha v Jeho stvořeních. Kdybychom si vše, co je v životě skutečně dobré a krásné, propojili s myšlenkou na Boha, dokázali bychom rozpoznat Jeho ruku v celé přírodě.“ [4]

Skvělou dobou na to, abychom toto udělali, je rodinný domácí večer nebo neděle, kdy takto můžeme uctívat mimo kapli a domov. Můžete navštívit park nebo tábořit někde poblíž.

Učte se o světě, který je kolem vás

Písma uvádějí úžasné postřehy ohledně toho, proč je nám přikázáno učit se o Zemi. [5] Úřadující president Kvora Dvanácti apoštolů M. Russell Ballard nás žádá o následující: „Pomyslete na to, co by se stalo, kdybychom všichni věnovali čas tomu, abychom si pozorně prohlédli divy přírody a byli oddaní úsilí dozvědět se více o tomto světě, který pro nás Bůh stvořil. … Abychom mohli Stvořitele skutečně uctívat, musíme být vděční za to, co stvořil. Musíme si naplánovat, že si uděláme čas na pozorování divů přírody. V dnešní době se můžeme snadno ocitnout v obklíčení cihlových budov a asfaltových povrchů, které nám skryjí skutečný život kolem nás.“ [6]

V Knize Mormonově prorok Alma učí tomu, že země a vše, co na ní je, dosvědčuje, „že jest Nejvyšší Stvořitel“. [7] Je důležité, abychom jakožto správci Země věnovali čas tomu, že se o Zemi budeme učit, protože Země je božským svědectvím o Božím díle. Rodiny si mohou společně číst verše z písem týkající se Země, aby se dozvěděly více o tom, jak lépe pečovat o Boží stvoření.

Učte postoji vděčnosti k Zemi

Když jsme spokojeni s tím, co nám Bůh svěřil, přináší nám to pocity radosti. Máme povinnost zažívat krásy přírody a být za ně vděční. Během rodinného domácího večera máme vyjadřovat vděčnost za Zemi a zabývat se činnostmi, které nám pomohou prohlubovat vděčnost za Zemi.

Starší M. Russell Ballard učí o tom, jak je důležité projevovat vděčnost za Boží Zemi, a varuje, že nedostatečná motivace může mít nežádoucí vliv.

„Ti, kteří nepociťují úctu k stvoření a k božským vlastnostem Boha, si budou nejspíše pramálo vážit i dalších posvátných věcí. Nedostatek zbožné úcty k Božímu stvoření se může dále prohlubovat, až se člověk stane naprosto necitlivým k pocitům druhých,“ řekl starší Ballard. [8]

Rodinný domácí večer je úžasnou příležitostí k tomu, abychom si osvojovali postoj uctivosti k Zemi a rozvíjeli ho.

[1] Alma 37:6

[2] President Russell M. Nelson, The Creation, April 2000.

[3] Ezra Taft Benson, This Nation Shall Endure, 1977

[4] Citováno v: George B. Handley, „The Environment Ethics of Mormon Belief“, BYU Studies, 40:2, 2001.

[5] Nauka a smlouvy 101:32–34

[6] M. Russell Ballard, God‘s Love for His Children, April 1988.

[7] Alma 30:44

[8] M. Russell Ballard, Take time to have reverence for creator and his creations, April 1988

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.