Téma

Joseph Smith a Znovuzřízení

Joseph Smith ml. se narodil 23. prosince 1805 v Sharonu ve státě Vermont Josephovi a Lucy Mack Smithovým. Narodil se do chudé farmářské rodiny a byl pátým z jedenácti dětí, přičemž jen devět z nich přežilo dětství. Jeho rodina si nemohla dovolit luxus spočívající ve veřejném vzdělání, a tak Joseph chodil do školy jen tři roky. On a jeho bratři a sestry se vzdělávali především doma z rodinné Bible.

V roce 1820, když bylo Josephovi 14 let, zažíval stát New York, kde Joseph žil, intenzivní náboženské obrození, a Joseph byl ohledně náboženství zmaten. V té době si přečetl jistý verš v Novém zákoně, který mu, jak sám později napsal, promluvil přímo do duše. Byla to výzva v Jakubovi 1:5 určená těm, kterým se nedostává moudrosti, aby o ni usilovali z božského zdroje. Joseph reagoval tak, že si našel odlehlé místo v lesíku nedaleko jejich domu a poprvé v životě se nahlas pomodlil.

To, co následovalo, Josepha Smitha navždy změnilo a stalo se ústřední zásadou v náboženském přesvědčení Svatých posledních dnů. Joseph zaznamenal, že se mu zjevili Bůh Otec a Ježíš Kristus. „Spatřil [jsem] sloup světla přesně nad svou hlavou,“ napsal, „převyšující jas slunce, který ponenáhlu sestupoval, dokud nespočinul na mně.“ V onom světle spatřil Joseph dvě bytosti – jedna z nich ho oslovila jménem, ukazujíc na druhou, a řekla: „Toto je můj Milovaný Syn. Slyš Jej!“ Členové Církve tuto událost nazývají „Prvním viděním“. První vidění započalo dílo znovuzřízení Církve Ježíše Krista na zemi.

Joseph Smith je nejvíce znám nejspíše díky tomu, že přeložil Knihu Mormonovu – další svědectví o Ježíši Kristu. Členové Církve věří, že několik let po Prvním vidění byl Joseph inspirován k tomu, aby zašel k pahorku nedaleko Palmyry ve státě New York, kde od anděla, který se jmenoval Moroni, obdržel jistý dávný záznam. Tento záznam, vyrytý na kovových deskách, popisoval dějiny lidu, který žil na americkém kontinentu v době Ježíše Krista, a obsahoval i svědectví o tom, jak se jim vzkříšený Kristus zjevil. Joseph tento záznam přeložil přibližně za tři měsíce a Kniha Mormonova, která takto vznikla, byla poprvé vydána ve státě New York v roce 1830. Kniha Mormonova, která čítá více než 500 stránek, je jedním z velkých přínosů Josepha Smitha a jedním ze základních písem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Svatí posledních dnů věří, že božská pravomoc byla po smrti apoštolů v původní církvi ztracena a bylo zapotřebí božského zásahu v podobě znovuzřízení. Znovuzřízení kněžské pravomoci prostřednictvím Josepha Smitha v první polovině 19. století představuje skutečnou událost, kterou doprovázely andělské návštěvy těch, kteří byli držiteli této pravomoci v dávných dobách.  

Joseph Smith spolu s dalšími pěti přáteli a za přítomnosti 50 dalších osob Církev formálně zorganizoval 6. dubna 1830 v roubeném domku ve Fayette ve státě New York. Joseph Smith předsedal Církvi až do 27. června 1844, kdy zemřel mučednickou smrtí. Pod jeho vedením vzrostl počet členů Církve z počáteční hrstky na více než 26 tisíc.

Zjevení, která Joseph Smith obdržel, přinesla ve srovnání s tehdejšími církvemi pozoruhodné teologické inovace a obtížné úkoly. Horlivě vystupoval na obranu náboženské svobody pro lidi všech vyznání. Jeho zjevení zavedla takové pojmy, jako jsou chrámy, v nichž může být prováděna spásná práce za mrtvé, nebo znalost o třech širších stupních neboli úrovních nebe a o tom, co čeká věrné Boží děti v příštím životě. Jeho zážitek s Prvním viděním vedl Svaté posledních dnů k pochopení tělesné podstaty Boha a Ježíše Krista a toho, že lidstvo je stvořeno podle Jejich obrazu. Joseph často hovořil a psal o shromažďování Izraele v posledních dnech a učil o něm nejen jako o shromažďování Židů v Izraeli, ale také jako o shromažďování celého Božího národa na místech, kde najdou útočiště a svatost. Viz také: Proč a v čem se Svatí posledních dnů odlišují?

Joseph Smith je mimo Církev znám také tím, že skrze zjevení zavedl dávný zvyk polygamie. Ta se v Církvi již nepraktikuje a členové Církve o ní příliš často nehovoří, pouze v historickém kontextu.

V letech, kdy Joseph Smith vedl nově vzniklou Církev, zorganizoval mezinárodní misionářský program a založil organizaci, která je dnes jednou z největších ženských organizací na světě. Dohlížel na výstavbu tří měst a řídil stavbu dvou chrámů – to vše v době velkého pronásledování místní lůzou, která nakonec vyhnala členy Církve ze všech třech měst, která Joseph osídlil.

Jelikož členům Církve byla odpírána náboženská i občanská práva, i navzdory opakovaným dovoláváním se práva u federální vlády, oznámili v lednu 1844 vedoucí Církve kandidaturu Josepha Smitha na presidenta Spojených států. V květnu byl Joseph oficiálně nominován sjezdem v Nauvoo ve státě Illinois. Součástí jeho politického programu byla i intervence vlády proti potlačování náboženských a občanských práv. Joseph a jeho bratr byli zabiti lůzou v červnu téhož roku, čímž byla Josephova snaha o získání politického úřadu ukončena.

Joseph a jeho starší bratr Hyrum byli zastřeleni 27. června 1844 lůzou čítající zhruba 150 až 200 lidí. Oba bratři a několik jejich blízkých spolupracovníků byli předtím uvězněni v illinoiském žaláři na základě křivých obvinění z vlastizrady. Do žaláře se dostali poté, co se dobrovolně vydali zákonu. Josephovi bylo 38 let, Hyrumovi 44. 28. června byla těla Josepha a Hyruma připravena a vystavena, aby se jim mohlo poklonit zhruba 10 tisíc truchlících, a den poté byla těla pohřbena na utajeném místě, aby se zamezilo dalším útokům a znesvěcení pozůstatků lůzou.

Církev, kterou Joseph v roce 1830 založil, je dnes celosvětovým náboženstvím s více než 16 miliony členů a Joseph Smith sám je Svatými posledních dnů považován za předního novodobého proroka. Navzdory tvrzením některých odpůrců Církve členové Církve Josepha neuctívají. Je ctěn jako prorok, ale stále to byl jen člověk s nedostatky a chybami, které jsou běžné u všech smrtelníků.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.