Tisková zpráva

Nový symbol Církve zdůrazňuje ústřední význam Spasitele

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů má nový symbol, který bude sloužit jako její poznávací znak. Prorok a president Církve Russell M. Nelson tuto skutečnost oznámil a vysvětlil její význam během sobotního večerního zasedání dubnové generální konference roku 2020.

President Nelson uvedl, že tento nový symbol je dalším krokem ve snaze zaměřovat se na božsky zjevený název Církve, k čemuž dal na základě inspirace podnět v srpnu 2018. Od té doby, jak řekl, používají církevní vedoucí, oddělení Církve, organizace s ní spojené, její hlavní internetová stránka, členové a mnozí další správný název Církve.

„K tomuto mimořádnému úsilí jsme přikročili proto, že když odstraníme Pánovo jméno z názvu Jeho Církve, odstraníme bezděčně i Jeho jakožto ústřední postavu našich bohoslužeb a našeho života,“ uvedl president Nelson, který při své službě klade silný důraz na správný název Církve již nejméně od roku 1990. „Když na sebe při křtu bereme Spasitelovo jméno, zavazujeme se, že svými slovy, myšlenkami a skutky budeme svědčit o tom, že Ježíš je Kristus.“

     Tento nový symbol zdůrazňuje jméno Ježíše Krista a Jeho ústřední roli ve všem, čím se Církev zabývá. Název Církve je obsažen v obdélníkovém útvaru, který představuje úhelný kámen. Tato myšlenka má biblické kořeny. Apoštol Pavel v prvním století v dopise Svatým v Efezu s využitím metafory z oblasti stavebnictví napsal, že Církev je postavena na základě apoštolů a proroků, přičemž jejím hlavním úhelným kamenem je sám Ježíš Kristus. Uprostřed tohoto symbolu je vyobrazení Thorvaldsenovy mramorové sochy Krista. Ježíš stojí pod klenbou, což nám připomíná, jak třetího dne po své smrti vystoupil z hrobu.

„[Tento symbol] znázorňuje vzkříšeného, žijícího Pána, který vztahuje ruce, aby objal všechny ty, kteří k Němu přijdou,“ uvedl president Nelson. „Tento symbol by měl mnoha lidem připadat povědomý, neboť dlouhodobě spojujeme znovuzřízené evangelium s žijícím, vzkříšeným Kristem.“

Tento nový symbol se bude používat na církevních materiálech v souladu s pokyny Prvního předsednictva a Kvora Dvanácti apoštolů. V současné chvíli se vytvářejí podrobné pokyny, včetně možného používání tohoto nového symbolu po celém světě.

„Tento symbol se bude nyní používat jako vizuální poznávací znak oficiální literatury, zpráv a akcí Církve,“ dodal prorok. „Bude to všem připomínat, že toto je Spasitelova Církev a že vše, co jako členové Jeho Církve děláme, se zaměřuje na Ježíše Krista a Jeho evangelium.“

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů je celosvětovou rodinou, která má více než 16 milionů členů po celém světě. Tento nový symbol se vytváří ve 110 jazycích, což představuje složitý proces, jehož dokončení si vyžádá několik měsíců. První předsednictvo – stejně jako v roce 2019, kdy Církev přikročila k úpravám, jejichž cílem bylo lépe odrážet správné používání jejího celého názvu – nabádá členy po celém světě k trpělivosti a ohleduplnosti, zatímco budou zmíněné úpravy symbolu probíhat v jejich jazyce.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.