Tisková zpráva

Obnovte v době, kdy celým světem zmítá zmatek, svůj závazek vůči Ježíši Kristu, nabádá president Nelson na generální konferenci

Bylo ohlášeno šest nových chrámů; vedoucí odsuzují rasismus a volají po slušnosti ve veřejném životě

Přijměte budoucnost s vírou a usilujte o to, abyste navzdory bouřlivým časům duchovně vzkvétali. Toto bylo obsahem několika klíčových poselství, o která se podělil president Russell M. Nelson, vedoucí představitel Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, na její 190. pololetní konferenci (3.–4. října 2020).
Ačkoli president Nelson uvedl, že se raduje z toho, že se dokážeme shromáždit ke sledování celosvětové konference ve virtuálním prostředí, vyjádřil rovněž zármutek nad všemi, které zasáhla pandemie covidu-19, přírodní katastrofy a jiné strasti.
Řekl ale, že navzdory tomu, že světem zmítají zmatky, si Pán přeje, abychom „hleděli do budoucna s radostným očekáváním“.  

„Výzvou pro vás i pro mne je, abychom zajistili, že každý z nás dosáhne svého božského potenciálu. Dnes často slýcháme o ‚novém normálním stavu‘. Pokud si opravdu přejete přijmout za svůj ‚nový normální stav‘, vyzývám vás, abyste se v srdci, mysli a duši v rostoucí míře obraceli k našemu Nebeskému Otci a k Jeho Synu Ježíši Kristu. Kéž je toto pro vás onen ‚nový normální stav‘.“
Mnozí z řečníků na této celosvětové konferenci Svatých posledních dnů volali po slušnosti v rámci diskusí ve veřejném životě a po tom, aby se lidé naprosto zřekli rasistických postojů. Starší Patrick Kearon, služebně nejstarší president Sedmdesáti, ve své úvodní modlitbě na sobotním dopoledním zasedání prosil o božská požehnání pro ty, kteří mají pocit, že jsou přehlíženi. Řekl: „Snažně prosíme, aby se jim dostalo uzdravení, pokoje a útěchy,“ a žádal: „Toužebně si přejeme, aby se do veřejného života vrátily dobré mravy, důstojnost a slušnost.“
Církevní vedoucí poukázali na nové přístupy k šíření evangelia pomocí technologií, které se osvědčily. President Russell M. Nelson ve svém úvodním proslovu na generální konferenci uvedl: „Dílo Páně … vytrvale postupuje kupředu. V rámci dodržování sociálního odstupu, nošení roušek a schůzek přes Zoom jsme se naučili dělat leccos jinak, a leccos dokonce efektivněji. Neobvyklá doba s sebou může přinášet neobvyklé výhody. Naši misionáři a vedoucí misie byli vynalézaví, houževnatí a skutečně vynikající. Ačkoli většina misionářů musela nalézt nové a nápadité možnosti, jak konat svou práci, mnohé misie uvádějí, že probíhá více výuky než kdy dříve.“
Byly oznámeny plány vybudovat chrámy na šesti místech. Jsou to: Tarawa na Kiribati; Port Vila na Vanuatu; Lindon v Utahu (USA); metropolitní oblast Guatemala City v Guatemale; São Paulo-východ v Brazílii; a Santa Cruz v Bolívii. President Nelson od chvíle, kdy se v roce 2018 stal vedoucím představitelem Církve, ohlásil výstavbu 49 nových chrámů. Církev Ježíše Krista má nyní 230 chrámů – ať již ohlášených, ve výstavbě, nebo v provozu.
President Henry B. Eyring z Prvního předsednictva ohlásil povolání nového sedmdesátníka – generální autority, staršího Deana M. Daviese; nového člena Předsedajícího biskupstva, biskupa L. Todda Budge; a čtyř nových územních sedmdesátníků. Rovněž oznámil uvolnění biskupa Deana M. Daviese jako člena Předsedajícího biskupstva, tří sedmdesátníků – generálních autorit a 47 územních sedmdesátníků. Staršího L. Whitneyho Claytona, kterému byl udělen emeritní status, nahradí jako člena Předsednictva Sedmdesáti starší Brent H. Nielson.
Sestra Sharon Eubanková, první rádkyně v Generálním předsednictvu Pomocného sdružení, mluvila během zasedání žen o moci žen „odstraňovat předsudky a budovat jednotu“ a vyzvala ženy, aby se staly „součástí kolektivní síly, která mění svět k lepšímu“.
„Ženy této Církve mají neomezený potenciál měnit společnost,“ uvedla. Podle sestry Eubankové „změna, o kterou usilujeme u sebe a ve svých skupinách, nastane méně v důsledku aktivismu a více v důsledku aktivní každodenní snahy porozumět jedna druhé“. Ženy mohou pracovat na tom, aby zajistily, že jejich úsilí bude v souladu s úsilím druhých, přičemž jednotlivci budou jednat v zájmu společného prospěchu a každý se přizpůsobí „potřebám a schopnostem druhých“. Mohou čerpat z moci Páně, zatímco budou druhým prokazovat totéž milosrdenství, o které usilují samy pro sebe.
Všech pět konferenčních zasedání se o víkendu vysílalo z divadelního sálu Konferenčního centra v utažském Salt Lake City. S poselstvími řečníků se prostřednictvím satelitního, rozhlasového a internetového přenosu i tištěných publikací mělo možnost seznámit obecenstvo po celém světě, jehož počet se odhaduje na miliony.
Misionáři Svatých posledních dnů poprvé přicestovali do Evropy v roce 1837. Nyní má Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v Evropě více než půl milionu členů.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.