Tisková zpráva

Řečníci na celosvětové konferenci zdůrazňují naději v Kristu

Kristovi následovníci jsou vyzýváni, aby hledali naději ve Spasiteli a přinášeli světu světlo. Tyto myšlenky zazněly v celé řadě proslovů pronesených na celosvětové generální konferenci Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, která proběhla ve dnech 2.–⁠3. října 2021. Do programu přispělo i mnoho věrných členů z Evropy.

Bude-li mít člověk své duchovní základy pevně postaveny na Spasiteli, „nebudete mít žádný důvod se bát“, řekl president Russell M. Nelson během nedělního dopoledního zasedání. President Nelson, který působil jako chirurg, slouží jako president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů od ledna 2018. Generální konference se konají dvakrát do roka.

Starší Erich W. Kopischke je členem trojčlenného orgánu, který se nazývá předsednictvo území a který řídí Církev v Evropě. Proslov, který na konferenci přednesl, byl nahrán předem v Německu. Zmínil se v něm o tom, jak se jeho rodina potýkala s duševním onemocněním, a povzbudil ty, kteří procházejí podobnými zkušenostmi.

„Vám všem, které osobně postihlo duševní onemocnění, bych rád řekl, abyste se pevně drželi svých smluv, i když možná právě nepociťujete Boží lásku. Udělejte vše, co můžete, a poté stůjte v klidu, abyste ‚viděli spasení Boží, a jak rámě jeho bude zjeveno‘,“ řekl.

„Naše osobní úsilí [pečovat o potřebné] nutně nevyžaduje peníze ani odjezd do vzdálených míst; vyžaduje vedení ze strany Ducha Svatého a ochotné srdce,“ vysvětlila sestra Sharon Eubanková.

Sestra Eubanková, která slouží jako první rádkyně v Generálním předsednictvu Pomocného sdružení, se dále zmínila o dvou příkladech, jak Církev poskytla pomoc potřebným lidem v Německu. V okrese Ahrweiler dobrovolníci z řad misionářů odklízeli lopatami bahno a pomáhali i jinak při úklidu po rozsáhlých povodních. Členové jedné z kongregací Církve v Ramsteinu ušili společně tradiční muslimské oděvy pro afgánské ženy. O pokrývky hlavy uprchlíci přišli ve zmatku, který panoval na letišti v Kábulu.

Generální konference se poprvé po dvou letech vrátila do sálu Konferenčního centra v Salt Lake City, nacházejícím se v americkém státě Utah, i když většina míst zůstala prázdná. K osobní účasti byli pozváni řečníci, vedoucí a jejich rodiny. Zasedání konference bylo možné sledovat po celém světě prostřednictvím televize, rozhlasu a živého internetového vysílání.

Pěvecký sbor The Tabernacle Choir at Temple Square, který zaujal své tradiční místo na vyvýšených stupních, vystoupil pouze v polovičním složení, aby jeho členové mohli sedět v odstupech, tak jako ostatní účastníci konference. Hudbu během sobotního večerního zasedání zajistil smíšený pěvecký sbor studentů z Univerzity Brighama Younga pod vedením Sonji Poulterové. Sonja Poulterová, původem z Německa, působí na univerzitě jako externí pedagog v Oddělení dirigování a sborového zpěvu.

V závěru konference oznámil president Russell M. Nelson záměr postavit třináct nových chrámů na různých místech světa.

Bylo uvolněno těchto šest sedmdesátníkůgenerálních autorit, kterým byl zároveň udělen emeritní status: Starší J. Devn Cornish, starší Timothy J. Dyches, starší David F. Evans, starší Robert C. Gay, starší James B. Martino a starší Terence M. Vinson. President Henry B. Eyring také oznámil povolání dvou nových územních sedmdesátníků a uvolnění dvou jiných.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.