Tisková zpráva

Prorok představuje nové prohlášení světu: „Znovuzřízení plnosti evangelia Ježíše Krista“

Během nedělního dopoledního zasedání 190. výroční generální konference Církve Ježíše Krista
Svatých posledních dnů přednesl president Russell M. Nelson prohlášení na počest 200. výročí
Prvního vidění Josepha Smitha.
Tento dokument nazvaný „Znovuzřízení plnosti evangelia Ježíše Krista – prohlášení světu
při příležitosti dvoustého výročí“ nastiňuje podstatu toho, čemu Svatí posledních dnů věří.
K tomu se řadí svrchovanost Ježíše Krista týkající se spasení, božskost zjevení, která obdržel
Joseph Smith, a Knihy Mormonovy, jedinečné poslání Církve Ježíše Krista Svatých posledních
dnů a to, že proces Znovuzřízení, jež započalo Prvním viděním Božstva, které měl Joseph Smith
v roce 1820, stále pokračuje. Toto prohlášení vybízí lidi odevšad, aby sami pro sebe zjistili, že
Bůh promlouvá a že toto Znovuzřízení pravdy probíhá, aby jim pomohlo připravit se na Druhý
příchod Ježíše Krista.
Toto je šesté prohlášení, které Církev vydala. Ostatní byla zveřejněna v letech 1841 (určeno
pouze Svatým), 1845, 1865, 1980 a 1995. Prohlášení z roku 1980 se velmi blízce podobá
tomu, které president Nelson přednesl v neděli. Přečtěte si celý text prohlášení ve
12 jazycích
. Brzy bude k dispozici i v dalších jazycích.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.