Tisková zpráva

První předsednictvo poskytuje pokyny týkající se bezpečného návratu k církevním shromážděním a akcím

Opatrné a obezřetné znovuzavádění bohoslužeb a dalších shromáždění, schůzek a akcí se bude řídit místními vládními nařízeními

Členové Prvního předsednictva a Kvora Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů dali svolení k postupnému, do fází rozdělenému návratu k některým každotýdenním církevním bohoslužbám a akcím. Ve sdělení, které bylo včera posláno generálním a místním vedoucím po celém světě, se uvádí, že tento návrat lze uskutečnit jen tehdy, když to bude v souladu s místními vládními nařízeními a poté, co předsednictva území Církve poskytnou místním církevním vedoucím dodatečné pokyny.

Bude se postupovat ve dvou fázích, přičemž vždy budou dodržována vládní nařízení, aby se chránilo zdraví a bezpečí všech zúčastněných. Předsednictva území mohou níže uvedené modely upravit podle toho, jak to vyžadují místní podmínky a jak to schválí jejich styčný člen Kvora Dvanácti apoštolů a Předsednictva Sedmdesáti. Presidenti kůlů, po poradě s biskupy, rozhodnou o konkrétním časovém plánu pro obnovení shromáždění a akcí.

Sabatní bohoslužby: 1. fáze

Zkrácená shromáždění ve sborovém domě v počtu maximálně 99 osob a v souladu s místními vládními nařízeními.

Další shromáždění, schůzky a akce (včetně svateb a pohřbů): 1. fáze

Zkrácená shromáždění a schůzky v souladu s místními vládními nařízeními nebo setkávání na dálku pomocí techniky.

Sabatní bohoslužby: 2. fáze

Shromáždění ve sborovém domě v počtu 100 či více osob a v souladu s místními vládními nařízeními.

Další shromáždění, schůzky a akce: 2. fáze

Shromáždění ve sborovém domě lze konat v souladu s místními vládními nařízeními.

„Jsme vděčni za víru našich členů, se kterou pořádali a pořádají bohoslužby doma, a jsme vděčni za požehnání, která přijdou, až se budeme shromažďovat na bohoslužbách a akcích,“ uvedlo První předsednictvo.

Všeobecné pokyny

Vedoucí Církve obdrželi pokyn řídit se dopisem Prvního předsednictva z 16. dubna 2020 „Zásady správy Církve v obtížných časech“ včetně dvou příloh tohoto dopisu (viz zde a zde). Také byli vybídnuti, aby zvážili následující dodatečné zásady a pokyny, a nadále tak předcházeli šíření nákazy COVID-19:

  • Při snaze chránit zdraví a bezpečí členů postupujte s velkou opatrností. Věnujte zvláštní pozornost členům, kteří jsou kvůli svému zdraví či věku vystaveni vysokému riziku.
  • Upozorněte ty, kteří se necítí dobře nebo kteří byli vyzváni, aby zůstali v karanténě, nebo u nichž se projevuje kterýkoli z dále uvedených příznaků, že nemají shromáždění navštěvovat. Jde o tyto příznaky: horečka, kašel, dušnost, bolest hlavy, rýma či bolest v krku.
  • Dodržujte sociální odstupy, myjte si ruce a dodržujte i další postupy popsané v článku „Preventative Measures for Members “ [„Preventivní opatření pro členy“].
  • V každém konkrétním místě se řiďte vládními nařízeními ohledně veřejného shromažďování, včetně velikosti, frekvence a trvání shromáždění. Postupujte prosím podle vládních nařízení.
  • Vracejte se prosím k pravidelným činnostem pomalu a dál při své práci využívejte možnost setkávat se na dálku pomocí techniky a technologií, přičemž začněte postupně, jak je uvedeno níže, zavádět osobní formy shromáždění a schůzek. Přednost mají mít ty osobní formy shromáždění, na kterých se vykonávají obřady – jako například křestní shromáždění nebo shromáždění svátosti.

Toto sdělení adresované vedoucím obsahuje dodatečné pokyny týkající se sociálních odstupů; jak postupovat, když se chce shromáždění zúčastnit větší počet členů Církve; jak postupovat, když se v jednom sborovém domě schází více kongregací; vhodných hygienických postupů; bezpečného vykonávání obřadu svátosti a dalších záležitostí.

Členové jsou vyzváni, aby až do zveřejnění dalších pokynů dál pokračovali v sabatním uctívání Boha soustředěném v domově.

Situace v České republice

Vláda České republiky chystá v příštích dnech a týdnech další uvolňování opatření omezujících konání bohoslužeb v naší zemi. O obnovení bohoslužeb u nás budou v příštích dnech a týdnech dle výše uvedených pokynů rozhodovat vedoucí Církve území Evropa spolu s vedoucími Církve v České republice. Do té doby, než budou nedělní shromáždění v kaplích s osobní účasti obnovena, jsme vděčni, že se můžeme i nadále účastnit nedělních přenosů přes internet v našich domovech.

„Situaci samozřejmě pečlivě sledujeme a vyhodnocujeme. Po poradě s Pánem a v souladu s pokyny a doporučeními Prvního předsednictva a předsednictva území Evropa v tuto chvíli počítáme s tím, že několik následujících nedělních shromáždění bude stále ještě přenášeno přes internet do domovů členů a přátel Církve,“ sdělil president Michal Hanzal, první rádce v předsednictvu Církve v České republice.

K internetovému vysílání již dříve české předsednictvo Církve napsalo svým členům: „Upřímně se domníváme, že takovýto formát je pro většinu z nás stále ještě hodnotnějším a duchovnějším zážitkem, než sedět v kapli v omezeném počtu účastníků, s dvoumetrovými rozestupy a s rouškou na obličeji – jakkoli nám osobní shromažďování velmi chybí.“

President Hanzal k tomu dodává: „Zároveň však, stejně jako První předsednictvo, pociťujeme potřebu a důležitost postupného obnovení osobního setkávání a osobní účasti na církevních obřadech, jako je především obřad svátosti. Rádi bychom k tomuto kroku přistoupili v průběhu června, ale konečné rozhodnutí učiníme s modlitbou až poté, co obdržíme konkrétní pokyny a doporučení od předsednictva území. Veškeré potřebné informace následně sdělíme členům Církve prostřednictvím standardních dosud používaných komunikačních kanálů.“

V již zmiňovaném dříve rozeslaném sdělení českého předsednictva Církve se v závěru uvádí: „A tak ještě chvíli vydržme. Praktikujme a studujme evangelium doma, sdílejme ho on-line a mezitím přemítejme o tom, v jakých ohledech nás současná situace může posílit, vytříbit a učinit nás lepšími lidmi, než jakými jsme byli před pandemií (viz Nauka a smlouvy 122:6–8 ). Pán je s námi, přátelé!“

Odkaz na nedělní internetové shromáždění svátosti naleznete zde.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.