Tisková zpráva

Starší Uchtdorf ve Švýcarsku, Německu a v Česku – chvíle k zamyšlení a poskytování pomoci

Apoštol Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů povzbuzoval posluchače, aby vkládali důvěru v Ježíše Krista

„Pán je k nám tak dobrotivý. Vede nás po naší cestě, pokud Mu to dovolíme,“ řekl starší Dieter F. Uchtdorf, zatímco se zamýšlel nad svými cestami po Evropě, které proběhly v květnu a červnu 2024. Apoštol Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů povzbudil posluchače ve Švýcarsku, Německu a v Česku, aby vkládali důvěru v Ježíše Krista.

V letošním roce si starší Uchtdorf a jeho manželka Harriet připomínají několik výročí. Jeho služba jako generální autority Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů započala před 30 lety. Před dvaceti lety byl povolán do Kvora Dvanácti apoštolů. Tak jako apoštolové Pavel, Petr, Jakub a Jan bděli nad Církví a svědčili o Ježíši Kristu v novozákonní době, zastávají apoštolové i dnes funkce v nejvyšších řídících orgánech znovuzřízené Církve Ježíše Krista.

Harriet Uchtdorfová se dala pokřtít a stala se členkou Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů před 70 lety. Starší Uchtdorf přijal křest o pět let dříve.

Když spolu cestovali Evropou, nešlo jim o záři reflektorů nebo o velkou publicitu, ale o chvíle, kdy si připomínali Boží milost, znovu se setkali s přáteli a nabídli pomocnou ruku těm, kteří ztratili odvahu nebo touží po vedení.

„Nebojte se. Důvěřujte Nebeskému Otci. Má pro vás něco, co máte vykonat,“ shrnul starší Uchtdorf to nejdůležitější poselství, o které se podělil s věřícími a přáteli ve třech evropských zemích. Vysvětlil, že ruku Páně lze spatřovat i v maličkostech.

Když se účastnil konference kůlu v Drážďanech, pěvecký sbor zazpíval píseň „Mistře, hle, vítr burácí“. Když zpěv dozněl, venku zahřmělo a zablesklo se. Ačkoli tyto přírodní úkazy v oné chvíli možná neseslal Bůh, starší Uchtdorf vysvětlil, že záleží na každém člověku, nakolik dovolí, aby ho věci kolem něho inspirovaly k tomu, aby se s Bohem spojil.

Cesta Uchtdorfových začala v Curychu o letničním víkendu, což předznamenalo téma pečlivého naslouchání Duchu Svatému.

Poselství staršího Uchtdorfa si vyslechli dobrovolníci sloužící na plný úvazek jako misionáři, kteří se za tímto účelem postupně shromáždili ve sborových domech a na dalších místech v Curychu, Hamburku, Frankfurtu nad Mohanem a Ostravě. Starší Uchtdorf vyzval k ochotě nechat se vést Duchem Svatým a zvát druhé, aby přišli do Církve.

Setkání s misionáři v Ostravě v dnešní České republice vyvolalo u staršího Uchtdorfa vzpomínky na rané dětství, neboť se tam narodil. Poznamenal, že misionáři sloužící v této i v jiných částech Evropy žehnají druhým tím, jak vyzařují světlo a energii.

Cestou z Berlína do Ostravy projížděli Uchtdorfovi Polskem a navštívili památník a muzeum Osvětim-Březinka, místo bývalého koncentračního a vyhlazovacího tábora. Starší Uchtdorf v souvislosti s tímto hlubokým zážitkem zdůraznil, jak důležité je poučit se z historie a neopakovat staré chyby.

Starší Uchtdorf promluvil také na církevních bohoslužbách v Bonstettenu a Cvikově. Právě ve Cvikově v německé spolkové zemi Sasko se jeho rodina poprvé seznámila s Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů a se znovuzřízeným evangeliem Ježíše Krista.

Během jeho cesty místní kongregace zorganizovaly projekty služby, aby víru uvedly do praxe. V Curychu se starší Uchtdorf setkal s městským radním, aby mu předal symbolický poukaz na 1000 hodin dobrovolnické práce od členů místního sboru. Navštívil také katolickou charitativní organizaci „Incontro“, aby oznámil darování 300 hygienických balíčků pro potřebné.

Pokud je pro nás těžké rozpoznat Boží přítomnost v každodenním životě, někdy pomůže podívat se na něj z výšky 7 000 metrů, abychom ho mohli vidět jako celek. Bývalý pilot a vedoucí pracovník letecké společnosti by o tom mohl něco vědět.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.