Tisková zpráva

Církev jmenovala tři nové členy Kvora Dvanácti apoštolů

V sobotu byli na 185. pololetní celosvětové generální konferenci, která se konala v utažském Salt Lake City, oznámeni tři noví členové Kvora Dvanácti apoštolů – jednoho z nejvyšších řídících orgánů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Těmito novými apoštoly jsou starší Ronald A. Rasband, starší Gary E. Stevenson a starší Dale G. Renlund. Tímto se zaplnila tři prázdná místa v Kvoru Dvanácti apoštolů, která byla vytvořena poté, co od poslední generální konference zemřeli tři apoštolové – president Boyd K. Packer, starší L. Tom Perrystarší Richard G. Scott.

Starší Ronald A. Rasband sloužil do svého povolání apoštolem jako služebně nejstarší člen Předsednictva Sedmdesáti. Generální autoritou Církve se stal v roce 2000.

Starší Gary E. Stevenson slouží od března 2012 jako předsedající biskup Církve a předtím sloužil v Prvním kvoru Sedmdesáti, do kterého byl povolán v roce 2008. Starší Stevenson bude po nezbytně nutnou dobu sloužit nadále jako předsedající biskup, dokud nebude jmenován jeho nástupce.

Starší Dale G. Renlund sloužil od dubna 2009 až do svého povolání apoštolem v Prvním kvoru Sedmdesáti.

Video: Oznámení tří nových apoštolů (v angličtině):

 

Každý z těchto tří nových apoštolů promluví k celosvětovému posluchačstvu během konferenčního víkendu. Po skončení sobotního odpoledního konferenčního zasedání odpovídali v církevní administrativní budově na dotazy přítomných novinářů.

Nové členy Kvora Dvanácti povolává president Církve, který při předávání povolání jedná na základě inspirace. Nový člen Dvanácti může být povolán z řad generálních autorit, které jsou služebně staršími vedoucími v Církvi, nebo z řad všeobecného členstva Církve po celém světě.

Kvorum Dvanácti apoštolů je druhým nejvyšším řídícím orgánem Církve. Vedle jejich hlavní zodpovědnosti být zvláštními svědky Ježíše Krista po celém světě mají apoštolové mnoho administrativních zodpovědností, zatímco dohlížejí na programy a rozvoj globální Církve.

Služební pořadí v Kvoru Dvanácti se stanovuje podle data, kdy byl daný apoštol povolán, a nikoli podle jeho věku. Současnými členy Kvora Dvanácti apoštolů jsou:

 • President Russell M. Nelson
 • Starší Dallin H. Oaks
 • Starší M. Russell Ballard
 • Starší Robert D. Hales
 • Starší Jeffrey R. Holland
 • Starší David A. Bednar
 • Starší Quentin L. Cook
 • Starší D. Todd Christofferson
 • Starší Neil L. Andersen
 • Starší Ronald A. Rasband
 • Starší Gary E. Stevenson
 • Starší Dale G. Renlund

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.