Téma

Pečetění

V Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů slovo zpečetit znamená spojit muže a ženu a jejich děti na věčnost. Toto pečetění může být vykonáno pouze v chrámu a může ho vykonat pouze muž, který má kněžství, neboli pravomoc od Boha. Svatí posledních dnů věří, že pečetění znamená, že tyto rodinné vztahy budou pokračovat i po smrti, budou-li jednotlivci žít podle učení Ježíše Krista. Pro Svaté posledních dnů je rodina základní jednotkou v Božím plánu, a tudíž nejdůležitější jednotkou jak na zemi, tak na věčnosti.

Když jsou muž a žena oddáni v chrámu, tomuto obřadu se říká pečetění. Když se později tomuto páru narodí děti, jsou ke svým rodičům automaticky připečetěny. Páry, které vstoupily do Církve po svém sňatku nebo které chrámový sňatek neuzavřely z jiných důvodů, mají přesto možnost být v chrámu zpečetěny později. A při té příležitosti mohou být k rodičům připečetěny i jejich děti. Tyto pečetící obřady mohou být rovněž vykonány v zastoupení za zesnulé, čímž dojde ke spojení celých generací rodiny.

Sám Ježíš Kristus mluvil o myšlence pečetění v Novém zákoně:

„Přišed pak Ježíš do krajin Cesaree Filipovy, otázal se učedlníků svých, řka: Kým praví lidé býti mne, Syna člověka? …

I odpověděv Šimon Petr, řekl: Ty jsi Kristus, ten Syn Boha živého.

A odpovídaje Ježíš, řekl mu: Blahoslavený jsi Šimone, synu Jonášův; nebo tělo a krev nezjevilo tobě, ale Otec můj, kterýž jest v nebesích.

I jáť pravím tobě, že jsi ty Petr, a na téť skále vzdělám církev svou, a brány pekelné nepřemohou jí.

„A tobě dám klíče království nebeského. A což bys koli svázal na zemi, budeť svázáno i na nebi; a což bys koli rozvázal na zemi, budeť rozvázáno i na nebi.“ (Matouš 16:13, 16–19.)

Svatí posledních dnů věří, že tatáž pravomoc, kterou obdržel Petr, byla v roce 1829 dána Josephu Smithovi a že postupně přešla až k současnému prorokovi a presidentovi Církve, Russellu M. Nelsonovi. Pečeticí moc může předat dalším mužům pouze prorok, a onu pravomoc má v určité době poměrně málo mužů.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.