Tisková zpráva

První předsednictvo a apoštolové starší 70 let podstoupili očkování proti covidu-19
Církev pomohla od roku 2002 naočkovat téměř 117 milionů lidí

Osm služebně starších vedoucích Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů bylo v úterý ráno v Salt Lake City naočkováno první dávkou vakcíny proti onemocnění covid-19.

V Utahu mají tito vedoucí oprávnění být naočkováni, jelikož jsou starší 70 let.

V nedávných týdnech proběhlo v tomto státě očkování zdravotníků, pracovníků záchranných složek a dalších prioritních skupin.

Naočkováni byli všichni tři členové Prvního předsednictva a pět členů Kvora Dvanácti apoštolů, většinou společně se svou manželkou:

President Russell M. Nelson a jeho manželka Wendy; president Dallin H. Oaks s manželkou Kristen; president Henry B. Eyring; president M. Russell Ballard; starší Jeffrey R. Holland a jeho manželka Patricia; starší Dieter F. Uchtdorf s manželkou Harriet; starší Quentin L. Cook a jeho manželka Mary; a starší D. Todd Christofferson s manželkou Kathy.

Prohlášení Prvního předsednictva týkající se očkování

První předsednictvo vydalo v úterý toto prohlášení týkající se důležitosti očkování a imunizace proti nemocem, kterým je možno předcházet:

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů svými slovy i skutky již po celé generace podporuje očkování. Vakcíny, jež zachraňují lidské životy po celém světě a které Církev financuje, distribuuje a podává, tvoří přední a významnou složku našeho úsilí v humanitární oblasti. Očkování pomohlo zastavit přenosná nebezpečná onemocnění, jakými jsou například obrna, záškrt, tetanus, neštovice a spalničky, či snížit jejich výskyt. Očkování prováděné kompetentními zdravotníky chrání zdraví a zachraňuje život.

Církev kvůli šířící se pandemii po celém světě okamžitě zrušila shromáždění, uzavřela chrámy a omezila další aktivity, neboť si přejeme být po celém světě ukázněnými občany a v boji s pandemií vykonat svůj díl.

Očkovací vakcíny proti covidu-19, na kterých mnoho lidí pracovalo a za které se mnoho lidí modlilo a postilo, jsou v procesu vývoje a některé se již podávají. Podle pokynů, které vydaly místní zdravotnické orgány, byly očkovací vakcíny nabídnuty nejprve zdravotníkům, pracovníkům záchranných složek a dalším prioritním skupinám. Služebně starší vedoucí Církve nad 70 let vzhledem ke svému věku tuto možnost očkování nyní vítají.

Církev nabádá své členy, zaměstnance a misionáře, aby byli po celém světě dobrými občany a pomáhali potlačit pandemii tím, že využijí vhodných příležitostí, až se jim nabídnou, a budou chránit sebe i druhé prostřednictvím očkování. Rozhodnutí týkající se očkování je na zodpovědnosti jednotlivců. Tam, kde je to možné, jim doporučujeme, aby se ohledně tohoto rozhodnutí poradili s kompetentními zdravotníky, v závislosti na osobních okolnostech a potřebách.

Církev dlouhodobě podporuje očkování

Církev Ježíše Krista uznává důležitost očkování a imunizace již po celá desetiletí.

První předsednictvo v roce 1978 řeklo: „Nabádáme členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů k tomu, aby své děti chránili očkováním.“

Od roku 2002 Církev prostřednictvím své humanitární organizace Latter-day Saint Charities pomohla financovat 168 projektů ve 46 zemích a požehnala tak přibližně 116 819 870 lidem. Organizace Latter-day Saint Charities poskytuje finanční pomoc předním světovým partnerům v oblasti očkování za účelem získávání vakcín a jejich distribuce, sledování chorob, pomoci při ničivých pohromách, školení zdravotníků a vývinu programů na snížení výskytu chorob a jejich vymýcení. Výsledkem tohoto úsilí je větší počet naočkovaných dětí a méně ztracených životů v důsledku onemocnění spalničkami, tetanem nastávajících matek a novorozenců, obrnou, průjmovými onemocněními, zápalem plic a žlutou zimnicí.

Významné zprávy o úspěších z nedávné doby dokládají snížení výskytu chorob napříč celou Afrikou. V roce 2019 pomohla organizace Latter-day Saint Charities, společně s partnery jako UNICEF USA a Kiwanis International, eliminovat v Čadu a Demokratické republice Kongo tetanu nastávajících matek a novorozenců. Na konci minulého roku se v Africe díky organizaci UNICEF a partnerům jako například organizace Latter-day Saint Charities podařilo vymýtit divoký virus dětské obrny. A v reakci na epidemii spalniček v Čadu v roce 2019 pomohl UNICEF se svými partnery naočkovat 653 535 dětí ve věku šesti měsíců až devíti let v rozmezí jednoho týdne.

President Oaks v úterý ráno poznamenal: „Jsem rád, že na nás přišla řada a můžeme být očkováni. Pevně doufáme, že všeobecné očkování populace nám pomůže před touto strašlivou pandemii získat náskok. Je nadějné, jako světlo na konci tunelu. Přináší úlevu a je spojeno s uznáním jak pro ty, kteří tuto vakcínu vyvinuli, tak pro ty, kteří se přičinili o to, aby byla na základě uvážlivého prioritního systému dostupná všem.“

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.