Téma

Novodobí proroci a pokračující zjevení

  • Novodobí apoštolové a proroci jsou jedním z výrazných rysů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Členové Církve pohlížejí na služebně nejstarší vedoucí Církve – Josepha Smitha, Brighama Younga a další presidenty Církve, kteří je následovali – jako na proroky Boží, stejně jako na Abrahama, Mojžíše, Izaiáše a apoštoly v době Ježíše Krista. Současným presidentem a prorokem Církve je Russell M. Nelson.
  • Členové věří, že Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů je znovuzřízením církve původně založené Ježíšem Kristem během Jeho smrtelného života. Součástí tohoto znovuzřízení jsou i žijící proroci a apoštolové.
  • S novodobými proroky přichází také pokračující zjevení a další písma. Joseph Smith je nejvíce znám nejspíše díky tomu, že přeložil Knihu Mormonovu – další svědectví o Ježíši Kristu a založil Církev v 19. století. Presidenti Církve, kteří po něm od té doby následovali, významně přispěli svým vlastním způsobem.
  • Víra v proroky a apoštoly v čele Církve neznamená, že členové své vedoucí slepě následují. I když prorok Boží přijímá zjevení a inspiraci pro vedení Církve jako celku, zjevení se dostavuje na každé úrovni, včetně vedoucích kongregací a jednotlivých rodin a členů. Od jednotlivých členů se naopak očekává, že budou vyhledávat tento druh božského vedení, aby jim pomáhalo v životě, v jejich zodpovědnostech v Církvi i v časných záležitostech, včetně zaměstnání. Od členů se také očekává, že budou s modlitbou usilovat o své vlastní „svědectví“ neboli přesvědčení o zásadách, kterým je jejich vedoucí učí.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.