Tisková zpráva

Buďte laskaví a zajímejte se o druhé, radí vedoucí během celosvětové konference

Oznámeny změny ve vedoucích povoláních a pět nových chrámů

Během 187. pololetní generální konference povzbuzovali vedoucí Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů věřící k tomu, aby následovali Ježíše Krista tím, že budou laskaví k druhým. První předsednictvo oznámilo změny ve vedoucích povoláních a pět nových chrámů.

 

Šest konferenčních zasedání se konalo ve dnech 25. března a 1. a 2. dubna 2017 v Salt Lake City v Konferenčním centru, které pojme až 21 000 diváků, a bylo vysíláno do celého světa pro odhadem několik milionů posluchačů a diváků. Zasedání byla živě tlumočena do více než 80 jazyků.

Thomas S. Monson, president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, vyzval účastníky konference, aby následovali příklad Ježíše Krista tím, že budou laskaví, láskyplní a milosrdní. President Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v Prvním předsednictvu, řekl, že láska Ježíše Krista pomůže Kristovým následovníkům být o něco laskavější, více odpouštět a být starostlivější a oddanější Jeho dílu.

Starší Dale G. RenlundKvora Dvanácti apoštolů řekl posluchačům, že se musejí vyvarovat nesnášenlivosti vůči těm, kteří zastávají odlišné názory. Starší Jeffrey R. Holland, člen téhož kvora, vyjádřil znepokojení nad šokující ekonomickou nerovností ve světě. Poznamenal, že být věřící znamená řádně se starat o chudé. Linda K. Burtonová, odcházející generální presidentka Pomocného sdružení, poděkovala ostatním za poskytování pomoci těm, kteří uprchli ze svého domova ve snaze uniknout občanské válce či jiným těžkostem.

Starší Gary B. Sabin ze Sedmdesáti, druhý rádce v předsednictvu území Evropa, vyzval návštěvníky konference, aby pozdvihovali ruce, které jsou skleslé. Joy D. Jonesová, generální presidentka Primárek, prohlásila, že rodiče mají pomoci svým dětem bez jakýchkoli pochyb vědět, že jsou synové a dcery milujícího Nebeského Otce.

Změny ve vedoucích povoláních, které byly oznámeny na sobotním odpoledním zasedání, zahrnovaly i povolání šesti sedmdesátníků – generálních autorit. Jedná se o tyto bratry: Taylor G. Godoy, Joni L. Koch, Adilson de Paula Parrella, John C. Pingree ml., Brian K. Taylor a Taniela B. Wakolo. Kromě toho bylo povoláno 36 územních sedmdesátníků. Patří mezi ně i dva bratři z území Evropa – Karl D. Hirst a K. Roy Tunnicliffe, oba z Anglie. Zatímco sedmdesátníci – generální autority slouží v Předsednictvu Sedmdesáti, v předsednictvech území a v dalších administrativních povoláních v církevním ústředí, pravomoc územních sedmdesátníků je obvykle omezena na území, v němž slouží.

Jean B. Binghamová, Sharon Eubanková a Reyna I. Aburtová budou dohlížet na Pomocné sdružení Církve, které je jednou z největších ženských organizací na světě. V sobotu bylo oznámeno, že sestra Bonnie H. Cordonová, která byla druhou rádkyní v předsednictvu Primárek, bude nově první rádkyní v tomto předsednictvu. Novou druhou rádkyní bude sestra Cristina B. Francová.

President Monson během úvodního proslovu na nedělním dopoledním zasedání oznámil úmysl postavit pět nových chrámů, které se budou nacházet ve městě Brasília v Brazílii, v předměstí Manily na Filipínách, v Nairobi v Keni, v Pocatellu v Idahu a v Saratoga Springs v Utahu.

Podle výroční statistické zprávy přednesené na konferenci měla Církev k 31. prosinci 2016 celkem 15 882 417 členů.

Dvakrát ročně se členové a přátelé Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů shromažďují, aby naslouchali inspirovaným poselstvím a pokynům od generálních autorit a generálních úředníků na generální konferenci Církve.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.