Téma

Presidenti Církve

Od založení Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v roce 1830 sloužilo v povolání presidenta Církve již 16 mužů. Svatí posledních dnů považují tyto muže za proroky, kteří od Boha přijímají zjevení. Každý tento muž měl jedinečné talenty a dary, které Církvi pomohly dosáhnout během daného období pokroku a vytvořit si základ pro budoucí růst.

Joseph Smith, první president Církve, obdržel pravomoc vést Církev od Jana Křtitele a od tří Kristových apoštolů – Petra, Jakuba a Jana –, kteří obdrželi tutéž moc a pravomoc od samotného Ježíše Krista. (Viz Lukáš 9:1.) Tito muži se jako andělé zjevili Josephu Smithovi a předali mu kněžství. Totéž kněžství bylo poté předáváno v nepřerušené posloupnosti až do dnešního dne současnému presidentovi Církve, Russellu M. Nelsonovi.

Níže jsou uvedeny stručné životopisy jednotlivých presidentů Církve.

 

 

                     

Joseph Smith

Sloužil jako president: 1832–1844
Datum narození: 23. prosince 1805
Datum úmrtí: 27. června 1844

Joseph Smith ml. se narodil 23. prosince 1805 v Sharon ve státě Vermont a byl pátým z 11 dětí Josepha Smitha a Lucy Mackové. Pracoval na rodinné farmě ve Vermontu a později v západní části státu New York. V roce 1820 v Palmyře ve státě New
York spatřil Joseph Smith ve vidění Boha Otce a Ježíše Krista. Skrze zjevení přeložil a vydal Knihu Mormonovu, 6. dubna 1830 zorganizoval Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů a obdržel zjevení týkající se toho, jak Církev vést. Svatí posledních dnů založili pod jeho vedení obce ve státech Ohio, Missouri a Illinois. 27. června 1844 v Carthage v Illinois byli Joseph Smith a jeho bratr Hyrum zabiti lůzou.

Chcete-li se seznámit s podrobnějším životopisem Josepha Smitha, klikněte zde.

Brigham Young
Brigham Young, druhý president Církve.2015 Intellectual Reserve, Inc. Všechna práva vyhrazena.
                     

Brigham Young

Sloužil jako president: 1847–1877
Datum narození: 1. června 1801
Datum úmrtí: 29. srpna 1877

Brigham Young se narodil 1. června 1801 ve Whitinghamu ve státě Vermont. V roce 1835,
tři roky po svém vstupu do Církve, byl povolán do Kvora
Dvanácti apoštolů
. Stal se nástupcem Josepha Smitha a v letech 1846–1847 vedl migraci Svatých posledních dnů na západ ke Skalistým horám a založil Salt Lake City. 27. prosince 1847 mu byla vyjádřena podpora jako presidentovi Církve. Jako president Církve a teritoriální guvernér Utahu zakládal osady Svatých posledních dnů v Utahu a na dalších místech amerického západu. Pod jeho vedením se začaly stavět chrámy v utažských městech Salt Lake City, St. George a Logan. Přivedl do Utahu telegraf a železnici a podporoval mezi Svatými posledních dnů družstevní podnikání. Zemřel 29. srpna 1877 v Salt Lake City po téměř 30letém působení jako president Církve.

Chcete-li se seznámit s podrobnějším životopisem Brighama Younga, klikněte zde.

                         

John Taylor

Sloužil jako president: 1880–1887
Datum narození: 1. listopadu 1808
Datum úmrtí: 25. července 1887

John Taylor se narodil 1. listopadu 1808 Milnthorpe v hrabství Westmorland v Anglii. V roce 1832 emigroval do kanadského Toronta, kde pracoval jako výrobce sudů a na částečný úvazek jako metodistický kazatel. Se svou manželkou Leonorou vstoupili do Církve v roce 1836. O dva roky později se stal apoštolem a byl v úzkém kontaktu s Josephem Smithem a Brighamem Youngem. John Taylor doprovázel v červnu 1844 Josepha Smitha do Carthage v Illinois a byl vážně zraněn, zatímco Joseph Smith byl zabit. 10. října 1880 mu byla vyjádřena podpora jako presidentovi Církve. Během svého předsednictví president Taylor zakládal mormonské kolonie ve státech Wyoming, Colorado a Arizona, v Kanadě a v Mexiku, dohlížel na celosvětové zavedení programu Primárek pro děti a kanonizoval Drahocennou perlu jako písmo. Zemřel 25. července 1887 v utažském Kaysville.

                         

Wilford Woodruff

Sloužil jako president: 1887–1898
Datum narození: 1. března 1807
Datum úmrtí: 2. září 1898

Wilford Woodruff se narodil 1. března 1807 ve státě Connecticut a vyučil se mlynářem. Do Církve vstoupil v roce 1833, sloužil na dvou misiích a v roce 1839 byl vysvěcen apoštolem. Jako člen Kvora Dvanácti sloužil na čtyřech dalších misiích, předsedal chrámu v utažském St. George a šest let sloužil jako církevní historik. 7. dubna 1889 mu byla vyjádřena podpora jako presidentovi Církve. Během svého předsednictví zasvětil chrámy v Salt Lake City a v Manti v Utahu, dohlížel na zorganizování genealogické společnosti a kladl důraz na hodnotu uchovávání záznamů. V roce 1890, po důkladném hloubání a mnoha modlitbách, obdržel president Woodruff zjevení týkající se toho, že Svatí posledních dnů mají přestat praktikovat polygamii. Zemřel 2. září 1898 v San Francisku.

                         

Lorenzo Snow

Sloužil jako president: 1898–1901
Datum narození: 3. dubna 1814
Datum úmrtí: 10. října 1901

Lorenzo Snow se narodil 3. dubna 1814 v Mantua ve státě Ohio. Jako mladý dal před učňovstvím přednost akademické dráze a studium hebrejštiny a teologie vedlo k jeho obrácení a vstupu do Církve v roce 1836. Než se stal 13. září 1898 presidentem Církve, sloužil jako misionář a apoštol. Pomohl Církvi vyrovnat se s výzvami, kterým čelila předcházející desetiletí. Rozšířil misionářskou práci a stabilizoval finanční situaci Církve tím, že členy povzbuzoval, aby platili desátek. Jako president Církve na počátku 20. století zahájil novou éru v historii Svatých posledních dnů. Zemřel v Salt Lake City 10. října 1901 ve věku 87 let.

                         

Joseph F. Smith

Sloužil jako president: 1898–1918
Datum narození: 13. listopadu 1838
Datum úmrtí: 19. listopadu 1918

Joseph F. Smith se narodil 13. listopadu 1838 ve Far Westu ve státě Missouri. V roce 1844 jeho otec Hyrum Smith a jeho strýc Joseph Smith zemřeli mučednickou smrtí. Mladý Joseph F. Smith pomáhal své matce Mary Fielding Smithové přesídlit se v roce 1848 do Utahu. V letech 1865–1874 působil v zákonodárném sboru utažského teritoria, sloužil na několika misiích a 17. října 1901 se stal presidentem Církve. Joseph F. Smith přivedl Církev do 20. století a snažil se členům Církve pomoci vážit si více počátků církevní historie. Také se snažil lépe informovat veřejnost o Církvi tím, že ve státech New York, Missouri a Illinois zakládal pamětní místa spojená s historií Církve, budoval návštěvnická střediska a rozšiřoval působnost misionářskýchvzdělávacích programů a organizací. Joseph F. Smith zemřel po 17 letech působení jako president Církve 19. listopadu 1918 v Salt Lake City.

                         

Heber J. Grant

Sloužil jako president: 1918–1945{nb}
Datum narození: 22. listopadu 1856
Datum úmrtí: 14. května 1945

Heber Jeddy Grant se narodil 22. listopadu 1856 v Salt Lake City a vychovávala ho jeho ovdovělá matka Rachel Grantová. Ve věku 15 let nastoupil na úspěšnou podnikatelskou dráhu. O deset let později byl povolán do Kvora Dvanácti apoštolů, kde sloužil 37 let. Poté, co se 23. listopadu 1918 stal presidentem Církve, zasvětil tři nové chrámy, založil program sociální péče a pomáhal Svatým posledních dnů vyrovnávat se s tragickými následky 2. světové války. Jeho podnikatelské zkušenosti mu umožnily modernizovat církevní organizace a postupy. Jeho misionářské úsilí, včetně mnoha řečnických vystoupení a přátelských vztahů s vedoucími podnikateli na celonárodní úrovni, upoutalo pozornost národa na Církev. Po 27 letech, kdy Heber J. Grant sloužil jako president Církve, zemřel 14. května 1945 v Salt Lake City.

                         

George Albert Smith

Sloužil jako president: 1945–1951
Datum narození: 4. dubna 1870
Datum úmrtí: 4. dubna 1951

George Albert Smith se narodil 4. dubna 1870 v Salt Lake City. Jeho otec John Henry Smith a dědeček George A. Smith byli oba rádci presidentů Církve. Když pracoval jako zaměstnanec Federálního pozemkového úřadu v Utahu, byl ve věku 33 let povolán do Kvora Dvanácti apoštolů. Navzdory chatrnému zdraví a poškozenému zraku působil jako vynikající vedoucí Církve. 21. května 1945 se stal presidentem Církve. Zorganizoval rozsáhlou církevní humanitární pomoc Evropě po 2. světové válce a podporoval mezi Svatými posledních dnů skauting. Po šesti letech působení jako president Církve zemřel v Salt Lake City 4. dubna 1951, v den svých 81. narozenin.

                         

David O. McKay

Sloužil jako president: 1951–1970
Datum narození: 8. září 1873
Datum úmrtí: 18. ledna 1970

David Oman McKay se narodil 8. září 1873 a vyrůstal v Huntsville v Utahu. V rámci přípravy na profesi v oboru učitelství studoval na Weber Stake Academy a na Utažské univerzitě. Po absolvování školy a po misii se v roce 1901 oženil se svou lásku z vysoké školy – s Emmou Ray Riggsovou. O pět let později, ve věku 32 let, byl povolán apoštolem a 9. dubna 1951 se stal presidentem Církve. Rozšířil vizi celosvětového poslání Církve a pod jeho vedením byly mimo území Spojených států vytvořeny první kůly. Také posiloval členy Církve tím, že kladl obnovený důraz na hodnotu rodinného života a vzdělání. Po 44 letech služby v Kvoru Dvanácti apoštolů a 19 letech jako president Církve David O. McKay zemřel 18. ledna 1970 v Salt Lake City ve věku 96 let.

                         

Joseph Fielding Smith

Sloužil jako president: 1970–1972
Datum narození: 19. července 1876
Datum úmrtí: 2. července 1972

Joseph Fielding Smith, syn Josepha F. Smitha, se narodil 19. července 1876 v Salt Lake City a téměř celý život strávil ve službě Církvi. Během téměř tří čtvrtin století působil jako misionář, církevní historik, president Utažské genealogické společnosti, president chrámu Salt Lake, apoštol a president Církve. Presidentem Církve se stal 23. ledna 1970 ve věku 93 let. Joseph Fielding Smith byl jedním z nejplodnějších církevních pisatelů a napsal řadu knih a článků, kterými pomáhal vzdělávat celé generace Svatých posledních dnů v historii a v nauce Církve. Během jeho předsednictví se dál šířila misionářská práce, byly zasvěceny chrámy Ogden a Provo a sjednoceny církevní časopisy. President Smith zemřel ve svém domově v Salt Lake City 2. července 1972.

                         

Harold B. Lee

Sloužil jako president: 1972–1973
Datum narození: 28. března 1899
Datum úmrtí: 26. prosince 1973

Harold Bingham Lee se narodil 28. března 1899 v Cliftonu ve státě Idaho a pracoval v oblasti vzdělávání, podnikání a státní správy. Jako president kůlu zavedl během Velké hospodářské krize program soběstačnosti a pomoci, z něhož posléze vznikl celocírkevní systém sociální péče. Po svém povolání do Kvora Dvanácti apoštolů v roce 1941 pokračoval v práci na programu sociální péče a zavedl organizační změny, které zlepšily koordinaci mezi církevním ústředím a kongregacemi Svatých posledních dnů po celém světě. Díky těmto změnám byla Církev připravena na svůj rychlý růst během následujících desetiletí. 7. července 1972 se stal presidentem Církve. Během svého předsednictví, které trvalo pouhých 18 měsíců, často cestoval. President Lee zemřel 26. prosince 1973 v Salt Lake City.

                         

Spencer W. Kimball

Sloužil jako president: 1973–1985
Datum narození: 28. března 1895
Datum úmrtí: 5. listopadu 1985

Spencer Wooley Kimball se narodil 28. března 1895 v Salt Lake City a vyrůstal v Thatcheru ve státě Arizona. Poté, co sloužil na misii a oženil se s Camillou Eyringovou, se usadil ve Saffordu v Arizoně, kde založil rodinu a vedl pojišťovací společnost. V roce 1943 byl povolán apoštolem a poté, co překonal závažné zdravotní problémy, se stal 30. prosince 1973, ve věku 78 let, presidentem Církve. Během období dramatického růstu a vitality Církve ji vedl energicky a odhodlaně. Během 12 let jeho předsednictví vzrostl počet chrámů v provozu na dvojnásobek, počet misionářů se zvýšil o padesát procent a možnost přijmout kněžství byla rozšířena na všechny způsobilé členy mužského pohlaví. President Kimball zemřel 5. listopadu 1985 v Salt Lake City.

                         

Ezra Taft Benson

Sloužil jako president: 1985–1994
Datum narození: 4. srpna 1899
Datum úmrtí: 30. května 1994

Ezra Taft Benson se narodil 4. srpna 1899 ve Whitney ve státě Idaho a již v dětství se učil zásadě usilovné práce na rodinné farmě. Sloužil na misii ve Velké Británii a po svém návratu se v roce 1926 oženil s Florou Amussenovou. Získal vzdělání v zemědělství a v tomto oboru zastával mnoho důležitých funkcí. Během své služby jako apoštol sloužil v letech 1953–1961 i jako ministr zemědělství ve vládě presidenta USA Dwighta D. Eisenhowera. 10. listopadu 1985 se stal presidentem Církve. Kladl důraz na důležitost Knihy Mormonovy při každodenním studiu písem, na misionářské úsilí a na výuku evangelia. Bez ohledu na jeho zhoršující se zdravotní stav Církev během jeho předsednictví dál rostla – byly zasvěceny nové chrámy a misionářská práce se rozšířila po celém světě, zejména ve východní Evropě. President Benson zemřel 30. května 1994 v Salt Lake City ve věku 94 let.

                         

Howard W. Hunter

Sloužil jako president: 1994–1995
Datum narození: 14. listopadu 1907
Datum úmrtí: 3. března 1995

Howard William Hunter se narodil 14. listopadu 1907 v Boise ve státě Idaho a již v mládí miloval hudbu. Po střední škole se jeho hudební skupina „Hunter’s Croonaders“ zúčastnila pětiměsíčního turné na lodi President Jackson, což mu umožnilo vidět mnoho exotických míst v Asii. Poté, co se v roce 1931 oženil s Clarou May Jeffsovou, se své hudební kariéry vzdal ve prospěch stabilního rodinného života. President Hunter začal studovat právo a stal se úspěšným právníkem v Kalifornii. V roce 1959 byl povolán apoštolem a poté, co v tomto povolání sloužil 35 let, se 5. června 1994 stal ve věku 86 let presidentem Církve. Během svého krátkého předsednictví povzbuzoval členy Církve, aby byli způsobilí navštěvovat chrám, a tím připravil půdu pro desetiletí charakteristické rozmachem budování chrámů. Dokud mu to zdraví umožňovalo, často cestoval – zasvětil dva chrámy a zúčastnil se vzpomínkové slavnosti při příležitosti 150. výročí mučednické smrti Josepha a Hyruma Smithových. President Hunter zemřel 3. března 1995 v Salt Lake City.

                         

Gordon B. Hinckley

Sloužil jako president: 1995–2008
Datum narození: 23. června 1910
Datum úmrtí: 27. ledna 2008

Gordon Bitner Hinckley se narodil 23. června 1910 v Salt Lake City v Utahu. Poté, co dokončil studium na Utažské univerzitě, byl povolán sloužit na misii do Velké Británie. Po návratu se rozhodl pro celoživotní službu pro Církev. Byl zaměstnán jako výkonný tajemník výboru pro církevní rozhlasové vysílání, publicitu a literaturu a v roce 1961 byl povolán apoštolem. Než se 12. března 1995 stal presidentem Církve, sloužil jako rádce presidenta Kimballa, presidenta Bensona a presidenta Huntera. Během svého předsednictví dohlížel na nejintenzivnější program budování chrámů v historii Církve a založil Stálý vzdělávací fond, jehož cílem je pomáhat mladým mormonům v rozvojových zemích získat vzdělání a stát se soběstačnými. Také cestoval po celém světě, setkával se se Svatými posledních dnů a povzbuzoval je, aby se přátelili s nově obrácenými a se členy jiných náboženství. Díky rozhovorům v televizi a celonárodním tiskovým zprávám zvýšil zájem sdělovacích prostředků o Církev a zlepšil její obraz v očích veřejnosti. President Hinckley zemřel 27. ledna 2008 v Salt Lake City.

    
                  

Thomas S. Monson

Sloužil jako president: 2008–2018
Datum narození: 21. srpna 1927

Thomas Spencer Monson se narodil v Salt Lake City v Utahu 21. srpna 1927. Na sklonku 2. světové války sloužil v námořnictvu Spojených států. V roce 1950, ve věku 22 let, byl povolán biskupem a o pět let později byl povolán sloužit v předsednictvu kůlu. V letech 1959–1962 sloužil jako president Kanadské misie Církve, která měla ústředí v Torontu, v provincii Ontario. Krátce po jeho návratu z Kanady mu byla v roce 1963, ve věku 36 let, vyjádřena podpora jako členovi Kvora Dvanácti apoštolů. Než se stal 3. února 2008 presidentem Církve, sloužil jako rádce presidenta Ezry Tafta Bensona, presidenta Howarda W. Huntera a presidenta Gordona B. Hinckleyho.

  
                

Russell M. Nelson

Sloužil jako president: 2018–současnost
Datum narození: 9. září 1924

Presidentu Russellu M. Nelsonovi byla v neděli 14. ledna 2018 v hořejší místnosti chrámu Salt Lake vyjádřena podpora a byl ustanoven 17. presidentem a prorokem Církve Ježíše Krista. Než začal sloužit jako hlava Církve, působil od 15. července 2015 do okamžiku, kdy byl povolán vrcholným představitelem Církve, jako president Kvora Dvanácti apoštolů. Členem zmíněného kvora se stal 7. dubna 1984.

Russell M. Nelson se narodil 9. září 1924 jako syn Mariona C. a Edny Anderson Nelsonových. Se svou ženou Dantzel rozenou Whiteovou mají deset dětí. Sestra Nelsonová zemřela v únoru 2005. V dubnu 2006 se president Nelson oženil s Wendy L. Watsonovou. President Nelson je mezinárodně uznávaný chirurg a výzkumný pracovník. Je autorem četných publikací a článků v učebnicích lékařství a před svým povoláním generální autoritou přednášel po celých Spojených státech a v mnoha dalších zemích. Obdržel řadu ocenění a čestných uznání. V Církvi zastával řadu zodpovědných postavení. Poté, co od roku 1964 do června 1971 sloužil jako president kůlu Bonneville Utah, byl povolán jako generální president Nedělní školy. Před svým povoláním do Kvora Dvanácti sloužil jako oblastní reprezentant přidělený Utažské oblasti Kearns. Ještě dříve sloužil jako oblastní reprezentant pro Univerzitu Brighama Younga.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.