Tisková zpráva

Církev v České republice dosáhla historického milníku

V neděli 15. května 2016 dosáhla Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice historického milníku. Na mimořádné konferenci pro členy a přátele Církve z celé České republiky vytvořil president Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v Prvním předsednictvu Církve, kůl Praha Česká republika – první kůl v zemi.

Kůl je geografická jednotka Církve velikostí odpovídající katolické diecézi. Každý kůl je tvořen několika menšími jednotkami zvanými sboryodbočky. Označení kůl pochází ze starozákonního zobrazení stánku, kde „stánek“ neboli církev je držen podpůrnými kůly. (Viz Izaiáš 54:2.)

Nedělní zasedání konference, při kterém byl kůl formálně zorganizován, se uskutečnilo v pražském paláci Žofín na Slovanském ostrově na Vltavě. Kromě presidenta Uchtdorfa se konference zúčastnili také starší Timothy J. Dyches, druhý rádce v předsednictvu území Evropa, a starší Detlef Adler, územní sedmdesátník.

Kůl Praha vznikl sloučením dvou dosavadních okrsků – Praha a Brno. Presidenti obou okrsků, bratři Aleš Chrdle a Petr Tichoň, byli s vděčností za vynikající a oddanou službu ze svého úřadu uvolněni.

Nový kůl nyní pokrývá celou Českou republiku. Součástí kůlu je šest sborů: Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové, Jičín a Plzeň; a sedm odboček: Liberec, České Budějovice, Jihlava, Třebíč, Uherské Hradiště, Zlín a Olomouc. Vedoucím sboru je biskup, který se svými dvěma rádci tvoří biskupstvo sboru. V odbočkách budou nadále jako vedoucí působit president odbočky a jeho dva rádci, kteří dohromady tvoří předsednictvo odbočky.

Prvním presidentem kůlu v České republice byl jmenován bratr Martin Pilka ze sboru Praha. Jako první rádce v tříčlenném předsednictvu kůlu bude sloužit bratr Michal Hanzal z odbočky Liberec a jako druhý rádce bratr Roman Čadeni ze sboru Brno. Na konferenci byla také vyjádřena podpora prvnímu českému patriarchovi – bratru Radovanu Čaňkovi ze sboru Praha. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů nemá placené duchovenstvo, a všichni vedoucí v kůlu Praha tak budou ve svých úřadech sloužit zcela dobrovolně.

Předsednictvo kůlu převzalo zodpovědnost za vedení Církve v České republice od předsednictva České/Slovenské misie. President misie byl v minulosti až do zorganizování prvního kůlu nejvyšším představitelem Církve v zemi. Tato zodpovědnost nyní přešla na presidenta kůlu. Předsednictvo misie bude nadále zodpovědné především za práci církevních misionářů na plný úvazek, kterých slouží v České republice a na Slovensku přibližně sto.

James McConkie, který sloužil v Československu jako mladý misionář počátkem 90. let a nyní je presidentem České/Slovenské misie, v den zorganizování kůlu uvedl: „Členové a misionáři v České/Slovenské misii pracovali po mnoho let s vírou v naději, že jednou nastane den, jako je ten dnešní. Všichni jsme velmi vděční za to, že jsme nyní v České republice požehnáni kůlem.“

Martin Pilka, nový president kůlu, se podělil o svou vizi při vedení Církve v České republice: „Mou vizí je, aby byl každý člen kůlu šťastný. Ne pro radost z věcí světských, ale bude šťastný pro své vlastní porozumění s Bohem. Pro poznání, že je synem nebo dcerou Boží a že Bůh nás miluje, odpouští nám, chrání nás a chce, abychom se k Němu vrátili.“

V České republice má nyní Církev přes 2 500 členů a od roku 1990, kdy získala status státem uznané církve, se těší stabilnímu růstu. Tak jak Církev v České republice nadále poroste, lze očekávat, že budou vznikat nové sbory a odbočky a také nové kůly.

Pro presidenta Dietera F. Uchtdorfa mělo vytvoření kůlu v České republice osobní rozměr. Řekl: „Je pro mě velkým požehnáním, že zde mohu v tento den být, a doufám, že všichni členové v této nádherné zemi si budou uvědomovat, jak historický okamžik zažili – že mají v této zemi vlastní kůl. Když budou žít podle evangelia, budou oni i Církev požehnáni. A to tehdy, když budou příkladem laskavosti, lásky a poskytování pomoci druhým.“

President Uchtdorf se narodil v roce 1940 v Ostravě. Když mu byly čtyři roky, byl nucen se svou rodinou uprchnout nejprve do Východního a později do Západního Německa. Do Prvního předsednictva Církve byl jmenován 3. února 2008.

Člen Prvního předsednictva navštívil Českou republiku, resp. Československo naposledy před 25 lety, když v roce 1991 přijel do Prahy president Gordon B. Hinckley (1910–2008), tehdejší první rádce v Prvním předsednictvu a pozdější president Církve.

Historie Církve v České republice

Církev v České republice má bohatou historii. V roce 1884 přijel z Vídně do Prahy Thomas Biesinger, misionář Církve, aby v Čechách hlásal evangelium. Pro své kázání byl uvězněn, a než byl vypovězen ze země, strávil ve vězení 68 dní. Před svým odjezdem pokřtil a konfirmoval Antonína Justa, který proti němu předtím svědčil u soudu. Starší Biesinger se v roce 1928 ve věku 84 let do Československa vrátil. Tentokrát se mu podařilo získat úřední svolení k činnosti Církve.

24. července 1929 starší John A. Widtsoe z Kvora Dvanácti apoštolů, a tehdejší president Evropské misie, zasvětil zemi pro hlásání evangelia. K zasvěcení došlo na Kněží hoře u Karlštejna. V té době žilo v zemi sedm členů. 24. července 1929 byla také Církví zorganizována Československá misie. Církvi se dostalo publicity v rozhlase a také na výstavě, během níž misionáři rozdali více než 150 000 letáků. Byla přeložena a vydána Kniha Mormonova. V březnu 1939 začala zemi okupovat německá armáda a pravidelná misionářská činnost ustala.

Josef Roubíček, mladý muž obrácený do Církve, dbal na to, aby v průběhu 2. světové války, poté co misionáři odešli, zůstala Církev neporušená. Díky němu vstoupilo do Církve dalších 28 členů a byl vydáván misijní zpravodaj. Misionářská práce byla obnovena v roce 1946, avšak v roce 1950 musela být znovu ukončena.

Od dubna 1950 byla činnost Církve zakázána. Po více než 40 let si členové Církve udržovali víru v tichosti, aniž by ji mohli vyznávat veřejně a aniž by měli jakýkoli pravidelný kontakt s Církví za hranicemi Československa.

Díky úsilí presidenta Thomase S. Monsona, tehdejšího člena Prvního předsednictva a dnešního presidenta Církve, staršího Hanse B. Ringgera ze Sedmdesáti a tehdejšího presidenta Československého okrsku Jiřího Šnederflera se v roce 1990 stala Církev státem uznanou církví a od té doby se píší novodobé dějiny Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.